Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-47

RK-31-2015-47.doc  RK-31-2015-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-31-2015-47
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Ředitelka školy obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 3 920 Kč pro účely úhrady měsíčních záloh za obědy ve prospěch jednoho nezletilého dítěte, žáka školy ze sociálně znevýhodněného prostředí. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-31-2015-47, př. 1. Z důvodu ochrany osobních údajů je tento materiál neveřejný.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Z tohoto důvodu požádala ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Radu Kraje Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2015-47, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11 dle materiálu RK-31-2015-47, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz