Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-63

RK-31-2015-63.doc  RK-31-2015-63pr01.doc  RK-31-2015-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-31-2015-63
NázevZměny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Zpracoval L. Zerza, H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem Domova bez zámku, příspěvkové organizace (dřívější název Ústav sociální péče Jinošov) a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace.
Ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou požádala o rozšíření stávajícího vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ve zřizovací listině (vymezení poskytovaných sociálních služeb), a to doplnění služby domova se zvláštním režimem do hlavní činnosti. Kapacita služby bude vyčleněna z dosavadní kapacity služby domov pro seniory.
V případě Domova bez zámku jde o úpravu zřizovací listiny v části název organizace. Součástí názvu Domov bez zámku nově bude i dovětek Náměšť nad Oslavou .
Návrh řešení Požadované změny v názvu a předmětu činnosti dotčených příspěvkových organizací byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin.
Změny jsou v přílohách pro přehlednost vyznačeny. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálech
RK-31-2015-63, př. 1, RK-31-2015-63, př. 2. Účinnost změn je navrhována k datu 1. 1. 2016.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.
StanoviskaŘeditelky dotčených příspěvkových organizací odsouhlasily předkládané návrhy dodatků zřizovacích listin.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-63, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-63, př. 2.
Odpovědnost OSV a ředitelky dotčených příspěvkových organizací
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz