Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-46

RK-31-2015-46.doc  RK-31-2015-46pr01.xls  RK-31-2015-46pr02.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-31-2015-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
Zpracoval J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 (dále jen rozvojový program ) v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 a jejich zprostředkování organizacím.
Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání středních škol v těch oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné, (dále jen podporované obory). V těchto podporovaných oborech z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby takto specializovaných budoucích odborníků je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to jak ve víceoborových třídách, tak i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru na 1 třídu.
Podporované obory vzdělání (viz materiál RK-31-2015-46, př. 1) pro účely finanční podpory z tohoto rozvojového programu stanovil na svém území Krajský úřad Kraje Vysočina pro školy zřizované krajem, obcemi a fyzickými či právnickými osobami s přihlédnutím k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání, potřebám trhu práce a uplatnitelnosti absolventů (souhlasné vyjádření od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a od Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Jihlavě), územní spádovosti v kraji, optimalizačním záměrům, efektivnímu využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, případně i k závěrům kontrolních zjištění ČŠI. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1178/20/2015/RK vzala na vědomí vyhlášení výše uvedeného rozvojového programu včetně podporovaných oborů vzdělání stanovených krajským úřadem.
Rozhodnutím č. 25335-10/2015 ze dne 29. 7. 2015 byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace na realizaci tohoto rozvojového programu v celkové výši 6 047 184 Kč. Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů OŠMS stanovil konkrétní výši podpory pro jednotlivé střední školy (cca 9,61 % ze mzdového normativu stanoveného pro rok 2015 na 1 žáka u vybraných oborů).
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů o účelovou dotaci MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 ve výši 6 047 184 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení;
* schválit změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 dle tabulky 1 materiálu RK-31-2015-46, př. 2;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-31-2015-46, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-31-2015-46, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 6 047 184 Kč - na 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 (ÚZ 33049).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12 2015 v celkové výši 6 047 184 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-31-2015-46;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12 2015 dle tabulky 1 materiálu
RK-31-2015-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-31-2015-46, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-31-2015-46, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz