Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-49

RK-31-2015-49.doc  RK-31-2015-49pr01.doc  RK-31-2015-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-31-2015-49
NázevNávrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ), které Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. 11. 2014 usnesením č. 0522/06/2014/ZK. Pro rok 2016 je materiál předkládán ke schválení v aktualizovaném znění.
Finanční podpora v rámci tohoto dotačního titulu si klade za cíl zkvalitnit a rozšířit služby poskytované turistickými informačními centry (dále jen TIC ) v oblasti cestovního ruchu v Kraji Vysočina a naopak získat zdroj stále aktuálních informací a dat pro efektivní práci v rámci marketingu cestovního ruchu, který realizuje příspěvková organizace Vysočina Tourism.
V současné době v kraji působí 47 TIC. Finanční podpora je umožněna těm, kteří splňují základní kritéria. Dále se TIC mohou zavázat k plnění různých doplňkových kritérií, přičemž celková výše finanční podpory pak závisí na míře jejich naplnění. Maximální výše dotace činí 50 000,- Kč.
V návrhu aktualizace Zásad došlo ke změnám v doplňkových kritériích, kde je kladen větší důraz na získání Jednotné klasifikace TIC, zajišťování a organizování průvodcovských služeb a aktualizaci turistických cílů v lokalitě TIC v regionální turistické databázi a naopak bezproblémově zajišťovaná kritéria jsou hodnocena méně body.
Další změny souvisejí s novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bylo nutné zapracovat několik podstatných změn do systému poskytování dotací v rámci územních samospráv. Provedeny byly formální úpravy programu, žádosti i smlouvy.
Ostatní změny vyplývají z aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina, zkušeností s administrací dotací a v důsledku změny obsazení pozice pracovníka OKPPCR.
Uvedené změny jsou promítnuty také do formuláře žádosti a návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh znění Zásad je obsahem materiálu RK-31-2015-49, př. 1, v příloze materiálu
RK-31-2015-49, př. 2 je pak přiloženo znění ve změnovém režimu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-49, př. 1.
StanoviskaUsnesení 14/08/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.

Usnesení 09/04/2015/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina projednala a doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-31-2015-49, př. 1.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz