Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-09

RK-31-2015-09.doc  RK-31-2015-09pr01.pdf  RK-31-2015-09pr01a.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-31-2015-09
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem a připojením místní komunikace k tělesu silnice II/360.
Město Nové Město na Moravě požádalo ze dne 2. 10. 2015 o darování pozemků dle geometrického plánu č. 2877-73/2015.
Uvedeným geometrickým plánem se z pozemku par. č. 1086 oddělují díly k a díl l , oba v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.
Nově oddělené díly jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením 2338/38/2014/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu Oprava ul. Luční v Novém Městě na Moravě a zveřejnit záměr darování částí pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 19. 12. 2014 - 19. 1. 2015.
Pozemek par. č. 1086 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. a obec Nové Město na Moravě na listu vlastnictví č. 4550.
Návrh řešení OM navrhuje převést díl k o výměře 16 m2 a díl l o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2877-73/2015 z pozemku par. č. 1086 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
StanoviskaUsnesením 2338/38/2014/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě Smlouvu zakládající právo provést stavbu Oprava ul. Luční v Novém Městě na Moravě , kterou bude dotčen pozemek par. č. 1086 v k. ú. Nové Město na Moravě a zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 1086 v k. ú. Nové Město na Moravě.

KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou s darováním souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl k o výměře 16 m2 a díl l o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2877-73/2015 z pozemku par. č. 1086 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz