Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-16

RK-31-2015-16.doc  RK-31-2015-16pr01.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-31-2015-16
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1473/24/2015/RK rozhodla rada kraje mimo jiné zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015 do kapitoly nemovitý majetek, příloha M1 - Školství novu akci SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku . Dle projektové dokumentace vyhotovené společností SANTIS, a.s. Žďár nad Sázavou budou uvedenou stavbou dotčeny i pozemky ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, a to pozemek par. č. 4006 - ost. plocha, ost. dopravní plocha, par. č. 341/1 - ost. plocha, ost. komunikace, par. č. 2260/4 ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 2496/4 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Na malých částech pozemků par. č. 4006 (6 m2) a par. č. 341/1 (26 m2) bude umístěna vlastní budova pro praktickou výuku a na zbývajících pozemcích bude umístěna přípojka jednotné kanalizace.
Vzhledem k tomu, že stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví subjektů odlišných od stavebníka (investora) je třeba k těmto pozemků pro spojené územní a stavební řízení získat právo založené smlouvou provést stavbu dle ustanovení § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Dle ustálené praxe je touto smlouvou smlouva zakládající právo provést stavbu.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod smlouvu zakládající právo provést stavbu SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku mimo jiné na pozemcích par. č. 4006, par. č. 341/1, par. č. 2260/4 a par. č. 2496/4 v k. ú. Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Bez uzavření této smlouvy by kraj nezískal stavební povolení a nebylo by možné stavbu realizovat.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi krajem a městem Havlíčkův Brod smlouvu zakládající právo provést výše uvedenou stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, straně investora a městem Havlíčkův Brod, na straně vlastníka dotčených pozemků, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 4006, par. č. 341/1, par. č. 2260/4 a par. č. 2496/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Odpovědnost OM
Termín 15. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz