Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-29

RK-31-2015-29.doc  RK-31-2015-29pr01.pdf  RK-31-2015-29pr02a.doc  RK-31-2015-29pr02b.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-31-2015-29
NázevProjekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
Zpracoval9 Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020) pro: jednání rady kraje č. 31/2015 dne 20. 10. 2015 zpracovali: L. Matoušková, R. Handa
Předkládá I. Fryšová, H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region (Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu, dále jen AMOD ) v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí do programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE 2014 - 2020.
Projekt si klade za cíl vytvořit tzv. Akademii udržitelné mobility, která bude plnit úlohu platformy pro výměnu zkušeností, předávání know-how a dobré praxe mezi zúčastněnými partnery a jejich stakeholdery v oblasti plánování, koncepcí a strategií udržitelné dopravy za účelem nalezení inovativních řešení pro další rozvoj udržitelné dopravy v konkrétních podmínkách partnerských regionů. Nedílnou součástí projektu bude též informační kampaň, která bude zaměřena na zvýšení povědomí o současných možnostech a perspektivách udržitelných a environmentálně šetrných způsobech dopravy, vč. role Akademie udržitelné mobility v dalším rozvoji této problematiky. Hlavní aktivitou Kraje Vysočina v tomto projektovém záměru je zajištění publicity pro plánovaný integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny . Bližší popis projektu je uveden v projektové fiši, která je obsahem materiálu RK-31-2015-29, př. 1.
Hlavním žadatelem projektu AMOD je Spolkové ministerstvo dopravy a infrastruktury Bádenska-Wűrttemberska (Německo), zájem o spolupráci na projektu dále vyjádřili partneři z Rakouska, Maďarska, Slovinska, Bulharska a Rumunska.
1. výzva k předkládání žádostí do programu INTERREG DANUBE 2014 - 2020 byla vyhlášena dne 23. 9. 2015. Proces hodnocení žádostí probíhá dvoukolově. Uzávěrka 1. kola, kdy hlavní žadatel předkládá zjednodušenou projektovou žádost, je 3. 11. 2015. V případě, že projekt úspěšně projde 1. kolem hodnocení, bude hlavní žadatel vyzván k dopracování a předložení standardní žádosti v plném rozsahu do 2. kola hodnocení, které proběhne v 1. polovině roku 2016 (konkrétní termín dosud nebyl stanoven).
Součástí zjednodušené projektové žádosti je též tzv. Letter of Intent (Prohlášení k záměru o spolupráci), jímž jednotliví partneři deklarují zájem zapojit se do partnerství a zájem projekt AMOD v případě jeho schválení spolufinancovat. Znění Letter of Intent je obsahem materiálu RK-31-2015-29, př. 2a (originální verze v anglickém jazyce), resp. RK-31-2015-29, př. 2b (překlad do českého jazyka).
Doba realizace projektu AMOD je 30 měsíců s předpokládaným zahájením 1. 1. 2017. Z plánovaného celkového rozpočtu projektu max. 3 mil. EUR se nyní předpokládá podíl Kraje Vysočina ve výši max. 89 000 EUR, s tím, že konkrétní výše alokace bude upřesněna v průběhu přípravy projektové žádosti v závislosti na dohodnutém rozsahu aktivit. Dotace programu INTERREG DANUBE 2014 - 2020 je poskytována ve výši 85 % uznatelných nákladů, 15 % tvoří vlastní spolufinancování partnerů.
V případě, že bude projekt podpořen, bude účast Kraje Vysočina jako partnera projektu (práva a povinnosti plynoucí z této mezinárodní spolupráce) projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) a odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH ) navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu AMOD dle materiálu
RK-31-2015-29, př. 1, uložit ORR a ODSH spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2015-29, př. 2a,
RK-31-2015-29, př. 2b.
StanoviskaOdbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2016 až 2018, podle projektové fiše by bylo spolufinancování kraje ve výši cca 370 tis. Kč,

Projektová kancelář: Projektová kancelář souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu AMOD dle materiálu RK-31-2015-29, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru dopravy a silničního hospodářství spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2015-29, př. 2a, RK-31-2015-29, př. 2b.
Odpovědnost ORR, ODSH
Termín 3. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz