Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-65

RK-31-2015-65.doc  RK-31-2015-65pr01.pdf  RK-31-2015-65pr02.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-31-2015-65
NázevDodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Zpracoval J. Janová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále též SFŽP ČR ) na akci s názvem Biodiverzita - PR Údolí Brtnice podpořenou z Operačního programu Životního prostředí.
Původní smlouvu se SFŽP ČR schválila a rozhodnutí o poskytnutí dotace vzala na vědomí Rada Kraje Vysočina usnesením 1838/30/2014/RK na svém zasedání 14. října 2014.
Předmětem podpory tohoto projektu je posílení biodiverzity v přírodní rezervaci Údolí Brtnice v k. ú. Střížov a Přímělkov. Cílem projektu je zejména obnovení části zanikajících cenných stepních biotopů tohoto území. V rámci projektu bylo realizováno vyřezání náletových dřevin, asanační kosení dlouhodobě neobhospodařovaných biotopů a následné přepásání obnovených ploch ovcemi.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina není vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu, uzavíral v rámci projektové přípravy s vlastníky smlouvy o spolupráci. Nejinak tomu bylo v případě pozemku p. č. 137/1 v k. ú. Střížov. Jedná se o bývalou pastvinu osázenou zhruba před 30 lety smrkem a borovicí (mezernatý porost se zbytky suchých trávníků). Na této dílčí ploše byla plánována mj. redukce výsadby smrku a borovic. Přestože vlastníci tohoto pozemku v roce 2011 s realizací projektu souhlasili a uzavřeli s Krajem Vysočina výše zmíněnou smlouvu o spolupráci, na počátku letošního roku před samotnou realizací zásahu projevili nesouhlas s odstraněním výsadeb smrku a borovice. Vzhledem k tomu, že realizace zásahů musela být dle smlouvy o dílo dokončena do 31. 5. 2015, nezbýval téměř žádný časový prostor na to, abychom vzniklou situaci řešili právní cestou.
O výše popsaných skutečnostech jsme informovali SFŽP ČR a požádali jsme o snížení indikátoru projektu, tj. celkové plochy, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity, z původních 9,090 ha na 7,690 ha. SFŽP ČR tuto změnu akceptoval a zaslal nám upravené rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek č. 1 ke smlouvě č. 110977556 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (viz materiály RK-31-2015-65, př. 1 a RK-31-2015-65, př. 2). Se zhotovitelem prací byl na základě těchto skutečností uzavřen dodatek ke smlouvě, jímž byla celková cena za dílo úměrně snížena.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-65, př. 1 a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-31-2015-65, př. 2.
Tato změna řeší snížení indikátoru projektu Biodiverzita - PR Údolí Brtnice , tzn. celkové plochy, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity, nově na 7,690 ha, zároveň bude snížen celkový rozpočet projektu o 133 947,- Kč. Ostatní podmínky se nemění (nemění se technická ani ekologická kritéria ani jiné vlastnosti projektu).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-65, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 110977556 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita - PR Údolí Brtnice dle materiálu RK-31-2015-65, př. 2.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 30. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz