Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-66

RK-31-2015-66.doc  RK-31-2015-66pr01.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-31-2015-66
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Jihlava pro akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci na pozemku par. č. 5915/1 v k. ú. a obci Jihlava.
Usnesením 0560/07/2014/ZK zastupitelstvo kraje rozhodla zařadit novou akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Z důvodu špatného technického stavu sklepních prostor, kdy vzlínající vlhkostí v budově Oblastní galerie Vysočiny dochází k poškozování objektu, vznikla potřeba komplexního řešení. V rámci stavby dojde mimo jiné k úpravě stávajících anglických dvorků a vybudování jednoho nového. Pozemek par. č. 5915/1 je ve vlastnictví statutárního města Jihlava.
Návrh řešení OM k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo provést stavbu pro akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského na výše uvedeném pozemku.
Smlouva zakládající právo bude bezúplatná, přičemž za dotčení komunikace je nutné před zahájením výstavby uhradit Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy správní poplatek za zvláštní užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., a místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedenou smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 002 86 010 a Krajem Vysočina smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského na pozemku par. č. 5915/1 v k. ú. a obci Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz