Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-42

RK-31-2015-42.doc  RK-31-2015-42pr01.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-31-2015-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina o finanční dotaci ve výši 600 000 Kč na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR ). Kraj Vysočina podpořil podpisem memoranda společně se statutárním městem Jihlava program regionálních akademií. Ve spolupráci FAČR A FC Vysočina byl od 1. 9. 2015 zahájen pilotní program práce s nejtalentovanější mládeží v Kraji Vysočina. Přínosem akademie je konfrontace vybraných hráčů dané věkové kategorie pod vedením elitních trenérů. Činnost akademie nemá za úkol pouze sportovní rozvoj, ale z hlediska výchovy mládeže také dohlíží na plnění školních povinností a chování. Pravidelný režim s profesionálním sportovním vedením umožní mladým hráčům plně rozvinout jejich talent a v dlouhodobém horizontu pomůže českému fotbalu držet krok s vyspělými evropskými zeměmi.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909, finanční dotaci ve výši 600 000 Kč na činnost regionální fotbalové akademie. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2015 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 600 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 12. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01439.0001.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 600 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-42, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz