Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-31

RK-31-2015-31.doc  RK-31-2015-31pr01.pdf  RK-31-2015-31pr02.pdf  RK-31-2015-31pr03.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-31-2015-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel od Ministerstva vnitra na základě rozhodnutí účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí. Dotaci ve výši 3 384 000 Kč poskytlo ministerstvo prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR (RK-31-2015-31, př. 1).
Dotace je Ministerstvem vnitra poskytována každoročně a slouží k zabezpečení požární ochrany v regionu. Dotace je poskytována oproti žádosti kraje, kterou zpracovává odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina. Výše dotace se odvíjí od počtu a kategorií jednotek zařazených do plánu plošného pokrytí kraje. Kraj dotaci rozděluje v souladu s podmínkami stanovenými MV-GŘ HZS ČR a dle věcného rozpisu ředitele HZS kraje (RK-31-2015-31, př. 2).
Dotace je určena na výdaje:
* na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce ve formě příspěvku na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II; na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávající službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru;
* na odbornou přípravu;
* za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod;
* na věcné vybavení neinvestiční povahy (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, hadice apod.) a také opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také JPO V, která provedla v průběhu rozpočtového roku zásah, mimo svůj uzemní odvod v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.
Součástí rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace je i rozpis rozdělení části dotace vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení 1. Navrhuje se radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR v celkové výši 3 384 000 Kč na výdaje jednotek SDH obcí Kraje Vysočina.
2. Navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, v souladu s jím stanovenými podmínkami, a věcného rozpisu předloženého ředitelem HZS Kraje Vysočina dotace vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce dle materiálu RK-31-2015-31, př. 3.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy JSDH obcí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra v celkové výši 3 384 000 Kč - na financování činnosti jednotek SDH obcí (ÚZ 14004).

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01438
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 3 384 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR a věcného rozpisu HZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2015-31, př. 1 a RK-31-2015-31, př. 2 rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015 v celkové výši 3 384 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-31-2015-31, př. 3.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz