Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2015, které se konalo dne 20. 10. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2015
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 10. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 66. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Jihlava pro akci „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského“ do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2015
 2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 6. Předání majetku na příspěvkové organizace
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
 9. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 10. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
 12. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 13. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
 14. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
 15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Havlíčkův Brod
 17. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
 18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
 19. Výkup pozemku zastavěného silnicí II. třídy v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 21. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
 22. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
 23. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 24. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 25. Smlouva o převodu investorství
 26. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
 27. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
 28. Veřejná doprava Vysočiny
 29. Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
 30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2015
 33. Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
 34. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
 35. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 36. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
 37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace z MMR na projekty příspěvkových organizací
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 40. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
 41. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
 45. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
 47. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
 48. Propagace technického vzdělávání
 49. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
 51. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 52. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
 53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
 54. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě
 55. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 56. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 57. Smlouva o výpůjčce majetku pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dotace Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina
 59. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
 60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
 62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
 63. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 64. Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
 65. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 66. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Jihlava pro akci „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského“
 67. Rozprava členů rady
Usnesení 1853/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03 odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

02. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1854/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-02.doc, RK-31-2015-02, př. 1

03. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1855/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí peněžních darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2015-03, př. 1, RK-31-2015-03, př. 2 a RK-31-2015-03, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-03.doc, RK-31-2015-03, př. 1, RK-31-2015-03, př. 2, RK-31-2015-03, př. 3

04. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v celkové výši 41 985,53 Kč dle materiálu RK-31-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-04.doc, RK-31-2015-04, př. 1

05. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o ručení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1857/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a.s., dle materiálu RK-31-2015-05, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, a to za podmínky splnění odkládací podmínky pro čerpání úvěru;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu RK-31-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-05.doc, RK-31-2015-05, př. 1

06. Předání majetku na příspěvkové organizace
K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu , RK-31-2015-06, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 3;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 4;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 5;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 6;
schvaluje
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, ředitelé PO
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-06.doc, RK-31-2015-06, př. 1, RK-31-2015-06, př. 2, RK-31-2015-06, př. 3, RK-31-2015-06, př. 4, RK-31-2015-06, př. 5, RK-31-2015-06, př. 6, RK-31-2015-06, př. 7, RK-31-2015-06, př. 8, RK-31-2015-06, př. 9, RK-31-2015-06, př. 10, RK-31-2015-06, př. 11

K bodům 07 20 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

07. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024
Usnesení 1859/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníkem plynárenského zařízení, jímž je firma RWE GasNet, s.r.o. a Krajem Vysočina, jako investorem vyvolávajícím přeložku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy akce „Třebíč most ev. č. 351-024“, dle smlouvy dle materiálu RK-31-2015-07, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-07.doc, RK-31-2015-07, př. 1, RK-31-2015-07, př. 2

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
Usnesení 1860/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 708 89 953 smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-31-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-08.doc, RK-31-2015-08, př. 1, RK-31-2015-08, př. 2

09. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 1861/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „k“ o výměře 16 m2 a díl „l“ o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2877-73/2015 z pozemku par. č. 1086 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-09.doc, RK-31-2015-09, př. 1, RK-31-2015-09, př. 1a

10. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
Usnesení 1862/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4 Sociální věci, z „Domov ve Zboží rekonstrukce pěšiny a rybníčku“ na nový název „Domov ve Zboží oprava pěšiny a rybníčku“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-10.doc

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
Usnesení 1863/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 65-74/2015 z  pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z  pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 360/4 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-11.doc, RK-31-2015-11, př. 1, RK-31-2015-11, př. 1a

12. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1864/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-31-2015-12, př. 1 a RK-31-2015-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-12.doc, RK-31-2015-12, př. 1, RK-31-2015-12, př. 2

13. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
Usnesení 1865/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Měřín nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1“ včetně vynucené přeložky vodovodu „III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1 - C301 Přeložka vodovodu DN 150“ na pozemku par. č. 187/2 v k. ú. Měřín;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, jako investorem v rozsahu dle smlouvy dle materiálu RK-31-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-13.doc, RK-31-2015-13, př. 1, RK-31-2015-13, př. 2

14. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
Usnesení 1866/31/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-14.doc, RK-31-2015-14, př. 1

15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1867/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2015-15, př. 1 a RK-31-2015-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-15.doc, RK-31-2015-15, př. 1, RK-31-2015-15, př. 2

16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 1868/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, straně investora a městem Havlíčkův Brod, na straně vlastníka dotčených pozemků, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „SPŠ stavební Havlíčkův Brod přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 4006, par. č. 341/1, par. č. 2260/4 a par. č. 2496/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 15. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-16.doc, RK-31-2015-16, př. 1

17. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
Usnesení 1869/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-17, př. 1 na části pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Strachujov Jimramov“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-17, př. 2 na část pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Strachujov Jimramov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-17.doc, RK-31-2015-17, př. 1, RK-31-2015-17, př. 2, RK-31-2015-17, př. 3

18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Usnesení 1870/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-18, př. 1 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Jimramov most ev. č. 357-020“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-18, př. 2 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Jimramov most ev. č. 357-020“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-18.doc, RK-31-2015-18, př. 1, RK-31-2015-18, př. 2, RK-31-2015-18, př. 3

19. Výkup pozemku zastavěného silnicí II. třídy v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Usnesení 1871/31/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-19.doc, RK-31-2015-19, př. 1

20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1872/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2015-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-20.doc, RK-31-2015-20, př. 1

21. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh zařadit novou akci „Gymnázium Havlíčkův Brod výstavba hřiště“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Gymnázium Havlíčkův Brod výstavba hřiště“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-21.doc, RK-31-2015-21, př. 1

66. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Jihlava pro akci „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo provést stavbu pro danou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 002 86 010 a Krajem Vysočina smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského“ na pozemku par. č. 5915/1 v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-66.doc, RK-31-2015-66, př. 1

K bodům 22 25 odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

22. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
Usnesení 1875/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba úsek č. 1 o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 17 048 968,70 Kč;
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-22.doc

23. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Usnesení 1876/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 29 477 801,65 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-23.doc

24. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
Usnesení 1877/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejných zakázek „II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek“, „II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, 2. Úsek“, „II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022“ a „II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část“ v rozsahu materiálů RK-31-2015-24, př. 1, RK-31-2015-24, př. 2, RK-31-2015-24, př. 3 a RK-31-2015-24, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-24.doc, RK-31-2015-24, př. 1, RK-31-2015-24, př. 2, RK-31-2015-24, př. 3, RK-31-2015-24, př. 4

25. Smlouva o převodu investorství
Usnesení 1878/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „II/389 křiž. III/36044 Meziboří hr. kraje“ mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-31-2015-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-25.doc, RK-31-2015-25, př. 1

26. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-31-2015-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-26.doc, RK-31-2015-26, př. 1, RK-31-2015-26, př. 2

27. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a. s.
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit a projednat jej na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-27.doc, RK-31-2015-27, př. 1, RK-31-2015-27, př. 2, RK-31-2015-27, př. 3

28. Veřejná doprava Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem řešení dopravního systému Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • část B12 „Zpracování zónového uspořádání ve velikosti zóny 1 2 obce, číslování zón, přiřazení zastávek k zóně“ dle materiálu RK-31-2015-28, př. 1;
 • část B13 „Sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami.“ dle materiálu RK-31-2015-28, př. 2;
 • část B15 „Stanovení časové platnosti jednorázových jízdenek (podle počtu tarifních jednic)“ dle materiálu RK-31-2015-28, př. 3;
 • část B16 „Sestavení tarifu (ceníku jízdného) podle počtu tarifních jednic včetně smluvních přepravních a tarifních podmínek a číselníků“ dle materiálu RK-31-2015-28, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-28.doc, RK-31-2015-28, př. 1, RK-31-2015-28, př. 2, RK-31-2015-28, př. 3, RK-31-2015-28, př. 4

29. Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do přípravy daného projektu. V průběhu jednání odešli L. Joukl, M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu AMOD dle materiálu RK-31-2015-29, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru dopravy a silničního hospodářství spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2015-29, př. 2a, RK-31-2015-29, př. 2b.
odpovědnost: ORR, ODSH
termín: 3. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-29.doc, RK-31-2015-29, př. 1, RK-31-2015-29, př. 2a, RK-31-2015-29, př. 2b

30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“ ve výši 13 918 627 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-30.doc, RK-31-2015-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ve výši 3 384 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek stanovených MV-GŘ HZS ČR a věcného rozpisu HZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2015-31, př. 1 a RK-31-2015-31, př. 2 rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2015 v celkové výši 3 384 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dle materiálu RK-31-2015-31, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-31.doc, RK-31-2015-31, př. 1, RK-31-2015-31, př. 2, RK-31-2015-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout spolku DUX CULTURA dotaci na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2015. V průběhu jednání přišli L. Joukl, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1884/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 55 000 Kč DUX CULTURA z.s., Havlíčkova 2215, Havlíčkův Brod, IČ: 04424816, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu FESTJAZZ 2015 dle materiálu RK-31-2015-32, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-32, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 55 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 55 000 Kč dle materiálu RK-31-2015-32.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-32.doc, RK-31-2015-32, př. 1, RK-31-2015-32, př. 2, RK-31-2015-32, př. 3

33. Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci člena komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání a jmenovat do komise člena nového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1885/31/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 20. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-33.doc, RK-31-2015-33, př. 1, RK-31-2015-33, př. 2

34. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
V. Novotný upřesnil radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1886/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-31-2015-34, př. 1, RK-31-2015-34, př. 2, RK-31-2015-34, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-34.doc, RK-31-2015-34, př. 1, RK-31-2015-34, př. 2, RK-31-2015-34, př. 3

35. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1887/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dle materiálu RK-31-2015-35, př. 1upr1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k naplnění programu „Zdravá firma zaměstnanecký program“, dle Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny, uvedené v materiálu RK-31-2015-35, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-35.doc, RK-31-2015-35, př. 1

36. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o sloučení uvedených základních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1888/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 a Základní školu Humpolec, Husova 391 dnem 1. 1. 2016 dle materiálu RK-31-2015-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-36.doc, RK-31-2015-36, př. 1

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Dataprojektoru ASK Proxima C180, inventární číslo 25/04, rok pořízení 2004, pořizovací cena 117 372 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • s vyřazením Serveru 600, inventární číslo 178a/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 210 071,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • s vyřazením Serveru HP PL, inventární číslo 189/05, rok pořízení 2005, pořizovací cena 150 559 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a jejich likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-31-2015-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace z MMR na projekty příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 19 905,25 Kč, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 33 841,14 Kč)) rozpočtu kraje o účelové dotace z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 v celkové výši 53 746,39 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 19 905,25, Kč na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 33 841,14 Kč na realizaci projektu M00228 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-38.doc

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením frézky FGSQ 32 CNC s řídícím systémem ITNC 355, rok zařazení do evidence 1992, inventární číslo 21646, pořizovací cena 1 443 448 Kč, zůstatková cena  0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-31-2015-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-39.doc

40. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s Obcí Malá Losenice dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01211.0086 dle materiálu RK-31-2015-40, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 23. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-40.doc, RK-31-2015-40, př. 1, RK-31-2015-40, př. 2, RK-31-2015-40, př. 3

41. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0455/05/2015/ZK. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 tak, že v materiálu ZK-05-2015-95, př. 3, v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřeném s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65338367, se v Čl. 1 datum „3. 6. 2015“ ruší a nahrazuje se datem „28. 5. 2015“ a v Čl. 2 se částka „352 958 Kč (slovy: třistapadesátdvatisícdevětsetpadesátosm korun českých)“ ruší a nahrazuje se částkou „370 636 Kč (slovy: třistasedmdesáttisícšestsettřicetšest korun českých)“ a v Čl. 3 odst. 5 se na konci věty doplňuje čárka a slova „ve znění usnesení ……./06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-41.doc, RK-31-2015-41, př. 1, RK-31-2015-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Na základě zjištěných skutečností rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-42.doc, RK-31-2015-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Na základě zjištěných skutečností rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-43.doc, RK-31-2015-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Na základě zjištěných skutečností rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-44.doc, RK-31-2015-44, př. 1

45. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1894/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-31-2015-45, př. 1, RK-31-2015-45, př. 2, RK-31-2015-45, př. 3 a RK-31-2015-45, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-45.doc, RK-31-2015-45, př. 1, RK-31-2015-45, př. 2, RK-31-2015-45, př. 3, RK-31-2015-45, př. 4

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12 2015 v celkové výši 6 047 184 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-31-2015-46;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12 2015 dle tabulky 1 materiálu RK-31-2015-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-31-2015-46, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-31-2015-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-46.doc, RK-31-2015-46, př. 1, RK-31-2015-46, př. 2

47. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro danou školu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11 dle materiálu RK-31-2015-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-47.doc, RK-31-2015-47, př. 1

48. Propagace technického vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/31/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-31-2015-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-48.doc, RK-31-2015-48, př. 1

49. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. V průběhu jednání přišel V. Novotný, odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-31-2015-49, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-49.doc, RK-31-2015-49, př. 1, RK-31-2015-49, př. 2

50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace daného projektu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1899/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-31-2015-50, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-50.doc, RK-31-2015-50, př. 1, RK-31-2015-50, př. 2, RK-31-2015-50, př. 3

K bodům 51, 52, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

51. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Usnesení 1900/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-31-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-51.doc, RK-31-2015-51, př. 1, RK-31-2015-51, př. 2

52. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
Usnesení 1901/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-52, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-52.doc, RK-31-2015-52, př. 1, RK-31-2015-52, př. 2, RK-31-2015-52, př. 3, RK-31-2015-52, př. 4, RK-31-2015-52, př. 5, RK-31-2015-52, př. 6

53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0043 dle materiálu RK-31-2015-53, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-53.doc, RK-31-2015-53, př. 1, RK-31-2015-53, př. 2, RK-31-2015-53, př. 3

54. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě dle materiálu RK-31-2015-54, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-54.doc, RK-31-2015-54, př. 1

55. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 100 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, Informačnímu a poradenskému centru Vysočina o.p.s., IČO 28831101, se sídlem Havlíčkův Brod, Horní 197, PSČ 580 01, dle materiálu RK-31-2015-55, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-55.doc, RK-31-2015-55, př. 1, RK-31-2015-55, př. 2

56. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 711 533,36 Kč určenou na financování projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-56.doc

57. Smlouva o výpůjčce majetku pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/31/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Psychocentrem manželskou a rodinnou poradnou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, za účelem poskytování služeb psychologa pro náhradní rodinnou péči dle materiálu RK-31-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 1. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-57.doc, RK-31-2015-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dotace Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/31/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., IČO 25918974 ve výši 200 000 Kč na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc dle materiálu RK-31-2015-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-58.doc, RK-31-2015-58, př. 1, RK-31-2015-58, př. 2, RK-31-2015-58, př. 3

59. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-59.doc, RK-31-2015-59, př. 1, RK-31-2015-59, př. 2

K bodům 60 - 62 odboru sociálních služeb, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Usnesení 1909/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku rehabilitační bazén POOL, inventární číslo HIM 022/24, rok pořízení 1999, pořizovací cena 3 443 546,00,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-60.doc

61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Usnesení 1910/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Konvektomat HMG-10/11BP, inventární číslo 35, rok pořízení 2000, pořizovací cena 232 932,00,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-61.doc

62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Usnesení 1911/31/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • telefonní ústředna Tesla, inventární číslo HIM/1014, rok pořízení 2006, pořizovací cena 185 110,50,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
 • plynový kotel HPN/G1815, inventární číslo HIM/641, rok pořízení 2000, pořizovací cena 130 683,00,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-62.doc

63. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje předložené doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/31/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-63, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-63, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelky dotčených příspěvkových organizací
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-63.doc, RK-31-2015-63, př. 1, RK-31-2015-63, př. 2

64. Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření smlouvy na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/31/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy na „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina“ s dodavatelem Státní veterinární ústav Jihlava, se sídlem Rantířovská 93, 586 05 Jihlava; IČO 13691554.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-64.doc

65. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1914/31/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-65, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 110977556 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Biodiverzita PR Údolí Brtnice“ dle materiálu RK-31-2015-65, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2015-65.doc, RK-31-2015-65, př. 1, RK-31-2015-65, př. 2

67. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 31/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 10. 2015, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2015 dne 20. 10. 2015.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 10. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz