Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 31/2015, které se bude konat dne 20.10.2015 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2015
2. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2015-02)
3. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-31-2015-03)
4. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-31-2015-04)
5. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-31-2015-05)
6. Předání majetku na příspěvkové organizace
    ( P. Pavlinec, RK-31-2015-06)
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024
    ( P. Kolář, RK-31-2015-07)
8. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
    ( P. Kolář, RK-31-2015-08)
9. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
    ( P. Kolář, RK-31-2015-09)
10. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
    ( P. Kolář, RK-31-2015-10)
11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
    ( P. Kolář, RK-31-2015-11)
12. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-31-2015-12)
13. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
    ( P. Kolář, RK-31-2015-13)
14. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
    ( P. Kolář, RK-31-2015-14)
15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-31-2015-15)
16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-31-2015-16)
17. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
    ( P. Kolář, RK-31-2015-17)
18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
    ( P. Kolář, RK-31-2015-18)
19. Výkup pozemku zastavěného silnicí II. třídy v k. ú. a obci Moravské Budějovice
    ( P. Kolář, RK-31-2015-19)
20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-31-2015-20)
21. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
    ( P. Kolář, RK-31-2015-21)
22. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-22)
23. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-23)
24. Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-24)
25. Smlouva o převodu investorství
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-25)
26. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-26)
27. Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-27)
28. Veřejná doprava Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-31-2015-28)
29. Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
    ( I. Fryšová, H. Strnadová, RK-31-2015-29)
30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-31-2015-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
    ( I. Šteklová, RK-31-2015-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2015
    ( I. Šteklová, RK-31-2015-32)
33. Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
    ( V. Novotný, RK-31-2015-33)
34. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
    ( V. Novotný, RK-31-2015-34)
35. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
    ( Z. Kadlec, RK-31-2015-35)
36. Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-31-2015-36)
37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
    ( K. Ubr, RK-31-2015-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace z MMR na projekty příspěvkových organizací
    ( K. Ubr, RK-31-2015-38)
39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
    ( K. Ubr, RK-31-2015-39)
40. Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
    ( K. Ubr, RK-31-2015-40)
41. Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
    ( K. Ubr, RK-31-2015-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-31-2015-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
    ( K. Ubr, RK-31-2015-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
    ( K. Ubr, RK-31-2015-44)
45. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-31-2015-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
    ( K. Ubr, RK-31-2015-46)
47. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
    ( K. Ubr, RK-31-2015-47)
48. Propagace technického vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-31-2015-48)
49. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
    ( L. Seidl, RK-31-2015-49)
50. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
    ( L. Seidl, RK-31-2015-50)
51. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
    ( L. Seidl, RK-31-2015-51)
52. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
    ( L. Seidl, RK-31-2015-52)
53. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
    ( L. Seidl, RK-31-2015-53)
54. Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-54)
55. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-55)
56. Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-56)
57. Smlouva o výpůjčce majetku pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-57)
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dotace Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-58)
59. Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-59)
60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-60)
61. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-61)
62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-62)
63. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-31-2015-63)
64. Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
    ( E. Horná, RK-31-2015-64)
65. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
    ( E. Horná, RK-31-2015-65)
66. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz