Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-17

RK-31-2015-17.doc  RK-31-2015-17pr01.pdf  RK-31-2015-17pr02.pdf  RK-31-2015-17pr03.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-31-2015-17
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření některých smluv nezbytných pro vydání stavebního povolení pro stavbu II/357 Strachujov - Jimramov na pozemku zahrnutého do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem akce II/357 Strachujov - Jimramov . Vlastní akce spočívá v odstranění bodových závad, provedení lokální výměny podkladních vrstev silnice, rekonstrukci stávající opěrné zdi podél řeky, vybudování nových dešťových vpustí a v opravě stávajících, lokálním rozšíření tělesa silnice a ve vybudování nových zárubních zdí. Zároveň v dotčeném úseku dojde k výměně živičného povrchu silnice. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2016 a plánovaná doba rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky nezbytné k provedení této akce jsou ve vlastnictví více subjektů.
Dle záborového elaborátu je jedním z dotčených vlastníků pozemků potřebných pro účel trvalého a dočasného záboru mimo jiné i Česká republika s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013.
S Povodím Moravy, s.p. bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro trvalý zábor a nájemní smlouvu pro trvalý a dočasný zábor části pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov. Návrhy smluv jsou uvedeny v materiálu RK-31-2015-17, př. 1 a RK-31-2015-17, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít obě výše uvedené smlouvy.
Popisovanou akcí dojde k opravě části silnice II/357, k odstranění bodových závad, provedení lokální výměny podkladních vrstev silnice, rekonstrukci stávající opěrné zdi podél řeky, vybudování nových dešťových vpustí a k opravě stávajících, k lokálnímu rozšíření tělesa silnice, vybudování nových zárubních zdí a položení nového živičného povrchu silnice.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného průběhu stavby geometrickým plánem a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu
RK-31-2015-17, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-17, př. 2.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-17, př. 1 na části pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci II/357 Strachujov - Jimramov ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-17, př. 2 na část pozemku par. č. 1248/16 v k. ú. a obci Jimramov pro akci II/357 Strachujov - Jimramov .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz