Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-55

RK-31-2015-55.doc  RK-31-2015-55pr01.pdf  RK-31-2015-55pr02.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-31-2015-55
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuInformační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., IČO 28831101, se sídlem Havlíčkův Brod, Horní 197, PSČ 580 01, se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí peněžního daru na pokrytí nákladů spojených s převzetím a provozem Family Pointu Havlíčkův Brod po ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině, na období od října do prosince 2015. Finanční prostředky budou sloužit pro zajištění bezplatných služeb, které usnadní klientům návrat zpět do zaměstnání, podpoří sladění zájmů rodiny a zaměstnání, odstraní bariéry a sociální izolaci, posílí a zvýší sebevědomí uživatelů, jejich samostatnost a rozhodování v životních situacích. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-31-2015-55, př. 1 a 2.
Od 1. 1. 2016 se počítá se spoluúčastí Města Havlíčkův Brod při financování provozních nákladů Family Pointu Havlíčkův Brod. Tato spoluúčast je se zástupci města předběžně projednána.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., již řadu let spolupracuje s Krajem Vysočina v oblasti rodinné a seniorské politiky, navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout Informačnímu a poradenskému centru Vysočina o.p.s. peněžní dar ve výši 100 000 Kč.
Dar bude krytý z prostředků kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 00514.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor nemá připomínky.

Stanovisko odboru informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01444.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 100 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, Informačnímu a poradenskému centru Vysočina o.p.s., IČO 28831101, se sídlem Havlíčkův Brod, Horní 197, PSČ 580 01, dle materiálu
RK-31-2015-55, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz