Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-59

RK-31-2015-59.doc  RK-31-2015-59pr01.pdf  RK-31-2015-59pr02.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-31-2015-59
NázevŽádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0184/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 byla schválena dotace Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč na spoluúčast příjemce dotace ze státního rozpočtu na projekt Domov pro matky a ranou péči Třebíč . Termín čerpání dotace byl Smlouvou o poskytnutí dotace stanoven do 31. 12. 2015. Diecézní charita Brno dopisem ze dne 21. 9. 2015 požádala o posun termínu čerpání dotace (viz materiál RK-31-2015-59, př. 1), a to z důvodu nutnosti úpravy projektu podle kritérií, která byla stanovena ze strany MPSV. Proto se celý proces realizace projektu zdržel (nutnost změny projektové dokumentace a posunutí termínu zadání zakázky) a tudíž příjemce dotace není schopen dodržet podmínky Smlouvy a využít a vyúčtovat dotaci ve stanoveném termínu. Nadále však platí, že Diecézní charita má přidělenou státní dotaci a projekt, na který ji obdržela, bude realizovat.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace poskytnuté Diecézní charitě Brno na spoluúčast příjemce dotace ze státního rozpočtu na projekt Domov pro matky a ranou péči Třebíč dle materiálu RK-31-2015-59, př. 2. Dodatkem je termín čerpání dotace posunut do 31. 12. 2017, přičemž tento termín považujeme k použití poskytnuté dotace za přiměřený.
StanoviskaStanovisko OE: Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-59, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz