Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-38

RK-31-2015-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-31-2015-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace z MMR na projekty příspěvkových organizací
Zpracoval A. Vlachová, J. Kafková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj a jejich přeposlání příspěvkovým organizacím kraje na realizaci projektů v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013:
1. Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, která realizuje projekt M00225 Udržitelný jídelníček, obdrží čtvrtou platbu v rámci tohoto projektu ve výši 19 905,25 Kč.
2. Vysočina Education, která realizuje projekt M00228 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, obdrží třetí platbu v rámci tohoto projektu ve výši 33 841,14 Kč.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu.
Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelové dotace v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 pro Vysočinu Education na realizaci projektu M00228 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 53 746,39 Kč - na realizaci projektů středních škol zřizovaných krajem v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (ÚZ 17007).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 19 905,25 Kč, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 33 841,14 Kč)) rozpočtu kraje o účelové dotace z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v celkové výši 53 746,39 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 19 905,25, Kč na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 33 841,14 Kč na realizaci projektu M00228 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz