Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-06

RK-31-2015-06.doc  RK-31-2015-06pr01.pdf  RK-31-2015-06pr02.doc  RK-31-2015-06pr03.doc  RK-31-2015-06pr04.doc  RK-31-2015-06pr05.doc  RK-31-2015-06pr06.doc  RK-31-2015-06pr07.doc  RK-31-2015-06pr08.doc  RK-31-2015-06pr09.doc  RK-31-2015-06pr10.doc  RK-31-2015-06pr11.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-31-2015-06
NázevPředání majetku na příspěvkové organizace
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší problematiku úpravy majetkových vztahů u movitého majetku (dlouhodobého hmotného majetku), který je Krajem Vysočina pořizován v rámci realizace projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 (dále jen projekt ).
Majetek je mimo jiné pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti těchto příspěvkových organizací: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen PO ).
S ohledem na to, že se jedná o majetek, který je pořizován pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti PO, bude jeho další užívání, správa a účetní a majetková evidence zajišťována příslušnými PO. Z tohoto důvodu je navrhováno předmětný dlouhodobý hmotný majetek předat k hospodaření PO.
Položkový přehled majetku předaného k hospodaření s účinností, která nastane vždy dnem uvedeným v protokolu o předání příslušného majetku k hospodaření příspěvkové organizaci, je uveden v materiálu RK-31-2015-06, př. 1. I po předání k hospodaření zůstává majetek ve vlastnictví kraje.
Návrhy dodatků zřizovacích listin výše uvedených příspěvkových organizací, předmětem kterých je uvedení movitých věcí ve vlastnictví Kraje Vysočina předaných organizacím k hospodaření v souvislosti s realizací projektu, jsou uvedeny v materiálu RK-31-2015-06, př. 2, RK-31-2015-06, př. 3, RK-31-2015-06, př. 4, RK-31-2015-06, př. 5 a RK-31-2015-06, př. 6.
Užívání nehmotného majetku (software) bude řešeno uzavřením podlicenční smlouvy mezi krajem a jednotlivými PO.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle materiálu
RK-31-2015-06, př. 2, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu
RK-31-2015-06, př. 3, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 4, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 5, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace dle materiálu RK-31-2015-06, př. 6.
Dále odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit uzavření podlicenčních smluv s výše uvedenými organizacemi za účelem užívání nehmotného majetku, a to dle materiálu
RK-31-2015-06, př. 7, RK-31-2015-06, př. 8, RK-31-2015-06, př. 9, RK-31-2015-06, př. 10, RK-31-2015-06, př. 11.
StanoviskaOdbor zdravotnictví k materiálu nemá připomínky a souhlasí s navrženým řešením.

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí a nemá připomínky.

Odbor analýz a podpory řízení nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Oddělení hospodářské správy nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 2;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 3;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 4;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 5;
* Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2015-06, př. 6;
schvaluje
* uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-31-2015-06, př. 7;
* uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-31-2015-06, př. 8;
* uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-31-2015-06, př. 9;
* uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-31-2015-06, př. 10;
* uzavřít Podlicenční smlouvu dle materiálu RK-31-2015-06, př. 11.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor zdravotnictví, ředitelé PO
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz