Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-41

RK-31-2015-41.doc  RK-31-2015-41pr01.pdf  RK-31-2015-41pr02.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-31-2015-41
NázevZměna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší opravu chybně uvedené částky a chybně uvedeného data uzavření smlouvy v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřené s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje na svém 5. zasedání dne 8. 9. 2015 rozhodlo usnesením č. 0455/05/2015/ZK o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65338367 (viz materiál RK-31-2015-41, př. 1), kde došlo administrativním úkonem k chybnému uvedení původní částky, kterou již spolek obdržel v rámci standardní dotace na celoroční sportovní činnost mládeže skrze Všesportovní kolegium Kraje Vysočina, a k chybnému uvedení data uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit část usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015, tak aby byla v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřené s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou částka 352 958 Kč nahrazena částkou 370 636 Kč a datum 3. 6. 2015 nahrazeno datem 28. 5. 2015 (viz materiál RK-31-2015-41, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 tak, že v materiálu ZK-05-2015-95, př. 3, v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01316.0014 uzavřeném s Okresním tělovýchovným sdružením Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65338367, se v Čl. 1 datum 3. 6. 2015 ruší a nahrazuje se datem 28. 5. 2015 a v Čl. 2 se částka 352 958 Kč (slovy: třistapadesátdvatisícdevětsetpadesátosm korun českých) ruší a nahrazuje se částkou 370 636 Kč (slovy: třistasedmdesáttisícšestsettřicetšest korun českých) a v Čl. 3 odst. 5 se na konci věty doplňuje čárka a slova ve znění usnesení ......./06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 .
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz