Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-04

RK-31-2015-04.doc  RK-31-2015-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-31-2015-04
NázevNávrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 článkem 2 odst. 2 písm. e) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o předchozí souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 41 985,53 Kč dle materiálu
RK-31-2015-04, př. 1. Pohledávky jsou za společností DEP-POZ, s.r.o., vznikly v roce 1998, a to za zprostředkování likvidace odpadu.
Pohledávky byly přihlášeny do konkurzního řízení. Usnesením Krajského soudu v Brně, číslo jednací 39 K 3/98-1029, bylo rozhodnuto o zrušení konkurzu, neboť majetek uvedený v soupise konkurzní podstaty úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu. Jedná se o nedobytné pohledávky.
Odpis pohledávky je jedním z nástrojů k dodržení zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Odpis pohledávky neznamená její zánik, tato pohledávka trvá i nadále. Odepsané pohledávky jsou zařazeny do podrozvahové evidence, a to až do případné úhrady dlužníkem.
Nemocnice k pohledávkám v minulých účetních obdobích vytvořila a postupně do nákladů zaúčtovala opravné položky ve výši 100 %. Odpis pohledávek proto neovlivní výsledek hospodaření Nemocnice za rok 2015.
Návrh řešení Nemocnice je dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 článku 2 odst. 2 písm. e) oprávněna odepsat pohledávku v nominální hodnotě 30 000 Kč a více pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit souhlas s odpisem nedobytných pohledávek dle materiálu RK-31-2015-04, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v celkové výši 41 985,53 Kč dle materiálu RK-31-2015-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 2015- 12-31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz