Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-58

RK-31-2015-58.doc  RK-31-2015-58pr01.doc  RK-31-2015-58pr02.pdf  RK-31-2015-58pr03.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-31-2015-58
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dotace Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuCentrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. připravuje vznik a zajištění nové sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina od roku 2016. Cílem sociální služby krizová pomoc je podpořit osoby, které se nachází v náročné životní situaci nebo akutní krizi a samy nejsou schopny svoji situaci bezpečně zvládnout. Krizová pomoc bude nabízet pomoc v akutní krizi osobám (jedincům, rodinám, párům) všech věkových kategorií. Mezi podporované oblasti patří zejména pomoc obětem a svědkům domácího násilí (zejména dětí), pozůstalým, seniorům, jedincům řešící závažné onemocnění své nebo v rodině, účastníkům či svědkům dopravních nehod. Krizová pomoc bude zahrnovat i práci s agresorem. Dále bude nabízena podpora při řešení výchovných problémů, rozpadu vztahů, osobních a rodinných krizí atd. Služba bude uzpůsobena na přijetí nových klientů v akutní fázi, kdy jejich maximální čekací doba nepřekročí tři dny, ale může mít dlouhodobé pokračování podle potřeb klienta. Okamžitá pomoc zabrání rozvoji těžkých krizí, zkratového či suicidálního chování v důsledku špatného psychického stavu a dlouhé doby čekání. Nově vzniklá krizová pomoc v Jihlavě zajistí systematickou a ucelenou péči zahrnující práci krizového interventa pro zpřehlednění a zpracování těžké životní situace, sociální poradenství, individuální a skupinové terapie pro dospělé osoby a děti, psychologickou pomoc a právní poradenství, asistovaný kontakt pro znovuobnovení narušených vazeb rodič - dítě. Služba bude nabízena formou osobních konzultací, elektronického a telefonního poradenství. Klient může využít všechny způsoby pomoci dle svých preferencí a potřeb, pokud si klient přeje lze službu poskytnout i anonymně. Délka poskytování služby se liší v závislosti na možnostech a schopnostech klienta řešit krizovou situaci.
Organizace dne 15. 9. 2015 předložila individuální žádost o dotaci na zajištění vzniku a registraci nové sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina od roku 2016. Služba musí být dle sídla poskytovatele sociální služby zaregistrována na Krajském úřadu Pardubického kraje. Součástí podmínek registrace jsou mimo jiné nájemní smlouvy na prostory krizového centra, odpovídající materiálně technické zabezpečení a personální zabezpečení.
Návrh řešení Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0469/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 rozhodlo o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a službu krizová pomoc Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s. do sítě sociálních služeb zařadilo.
Navrhujeme schválit poskytnutí dotace na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2015-58, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace). Dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Sociální věci o částku 200 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 14. 10. 2015 činí 18 599 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01445 (příloha č. 3).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., IČO 25918974 ve výši 200 000 Kč na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc dle materiálu
RK-31-2015-58, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-58, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz