Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-11

RK-31-2015-11.doc  RK-31-2015-11pr01.pdf  RK-31-2015-11pr01a.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-31-2015-11
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod pozemku, který tvoří veřejné prostranství a pozemku zastavěného silnicí III/4067 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov.
Obec Pavlov požádala Kraj Vysočina o geometrické zaměření silnice III/4067 za účelem majetkoprávního vypořádání. Geometrickým plánem č. 65-74/2015 vyhotoveným Ing. Františkem Prknou se z pozemku par. č. 360/4 ostatní plocha, silnice o výměře 3822 m2, který je ve vlastnictví obce Pavlov, oddělil pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2, který je zastavěn silnicí III/4067. Darováním pozemku z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu - tj. vlastník silnice bude i vlastníkem silnicí zastavěného pozemku.
Z předloženého geometrického plánu dál vyplývá, že z pozemku par. č. 626 ostatní plocha, silnice o výměře 7334 m2, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, se oddělil pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2. Pozemek par. č. 626/2 není zastavěn silnicí ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství, tudíž by bylo vhodné tento pozemek darovat obci Pavlov.
Návrh řešení OM navrhuje převést nově oddělený pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování výše uvedeného pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Pozemek není zastavěn silnicí a je pro Kraj Vysočina nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
OM navrhuje nabýt nově oddělený pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2 v k.ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť je zastavěn silnicí č. III/4067.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a nabýt darem pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemnými převody pozemků.

ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
* nabýt darem pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 360/4 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz