Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-12

RK-31-2015-12.doc  RK-31-2015-12pr01.xls  RK-31-2015-12pr02.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-31-2015-12
NázevPředání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM), v souladu s usnesením 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, průběžně žádá Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad ) o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina. V případě schválení dochází k uzavírání smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. Takto nabyté pozemky (soupis je uveden v materiálu RK-31-2015-12, př. 1) je nezbytné předat k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV ). Jedná se o 101 342 m2 pozemků.
OM dále vykoupil některé pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy (soupis je uveden v materiálu RK-31-2015-12, př. 2) z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o 12 992 m2 pozemků.
Všechny nabyté pozemky byly vloženy do katastru nemovitostí pro vlastníka Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálů RK-31-2015-12, př. 1 a RK-31-2015-12, př. 2 předat dodatkem zřizovací listiny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny předat předmětné pozemky k hospodaření zmíněné příspěvkové organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-31-2015-12, př. 1 a RK-31-2015-12, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz