Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-44

RK-31-2015-44.doc  RK-31-2015-44pr01.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-31-2015-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost PRO - HOCKEY Cz., s.r.o. o finanční dotaci ve výši 300 000 Kč na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v ledním hokeji v Kraji Vysočina. Projekt probíhá formou jednodenních soustředění 1x měsíčně + dva turnaje v sezóně pro danou věkovou kategorii. VTM je realizována ve všech krajích České republiky pod garancí Krajských výkonných výborů Českého svazu ledního hokeje, které jmenují profesionální trenéry a asistenty pro jednotlivé ročníky. Výběry hokejistů (20 hráčů + 3 brankáři) jsou nominovány jmenovanými trenéry na základě sportovní výkonnosti a nutnou podmínkou účasti na soustředění či turnaji je řádné plnění školních povinností. VTM je projektem pro zkvalitnění práce s talentovanou mládeží a konfrontace výkonnosti jednotlivých ročníků v rámci České republiky.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689, finanční dotaci ve výši 300 000 Kč na projekt Výchova talentované mládeže 2015 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu
RK-31-2015-44, př. 1 (žádost o dotaci tvoří přílohu této smlouvy). Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2015 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 300 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 12. 10. 2015 činí 73 947 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01442.0001.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO - HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-44, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz