Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-28

RK-31-2015-28.doc  RK-31-2015-28pr01.pdf  RK-31-2015-28pr02.pdf  RK-31-2015-28pr03.pdf  RK-31-2015-28pr04.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-31-2015-28
NázevVeřejná doprava Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina na základě usnesení č. 1640/27/2014/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 16. 9. 2014 realizoval veřejnou zakázku pod názvem Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Dle specifikovaných činností, které zpracovatel má vyhotovit v části B - Zpracování přestupního zónově - relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému jsou dle harmonogramu postupně zpracovatelem předkládány jednotlivé části předmětu zakázky. Dne 26. 6. 2015 a 28. 8. 2015 byly ze strany zpracovatele předány části B12, B13, B15 a B16. Části B12, B13, B15 a B16 jsou uvedeny v materiálech RK-31-2015-28, př. 1, RK-31-2015-28, př. 2,
RK-31-2015-28, př. 3, RK-31-2015-28, př. 4.
Materiály byly předloženy k projednání v Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina, která jednotlivé části schválila.
Tarifní systém je navrhován tak, aby do něj mohla být zahrnuta regionální drážní osobní doprava, regionální veřejná linková doprava, dálková drážní osobní doprava, provozy MHD.
Z důvodu snadnějšího a přesnějšího zajištění klíčování tržeb je navrhován systém založený na bezkontaktních čipových kartách, doplňkově na papírových jízdenkách s 2D kódy.
Bude řešena problematika tarifního propojení v mezikrajských vazbách včetně technické kompatibility odbavovacích systémů.
Součástí tarifu budou také předplatní jízdenky (kupóny). Výtěžnost tarifu bude odpovídat výnosnosti stávajících kilometrických tarifů - Poskytovatel vypočte max. výši protarifovací ztráty.
Výstupem je návrh architektury tarifního systému, jednotného tarifu a smluvních tarifních a přepravních podmínek a technické specifikace na pořízení a zajištění provozu tarifního systému (odbavovací zařízení, clearing a klíčování tržeb a controlling dopravního systému). Výstupy budou přímo použitelné do zadávacích řízení na výběr dopravců a pro zajištění clearingu, klíčování a zúčtování tržeb včetně controllingu.
Cílem je zajištění bezchybného fungování tarifu a navazujících systémů a zajištění výnosů z veřejných služeb v přepravě cestujících. Materiál byl předložen pracovnímu týmu pro řešení dopravního systému Kraje Vysočina. Pracovní tým neměl k materiálům připomínek.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* část B12 Zpracování zónového uspořádání ve velikosti zóny 1 - 2 obce, číslování zón, přiřazení zastávek k zóně dle materiálu RK-31-2015-28, př. 1.
* část B13 Sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami dle materiálu RK-31-2015-28, př. 2.
* část B15 Stanovení časové platnosti jednorázových jízdenek (podle počtu tarifních jednic) dle materiálu RK-31-2015-28, př. 3.
* část B16 Sestavení tarifu (ceníku jízdného) podle počtu tarifních jednic včetně smluvních přepravních a tarifních podmínek a číselníků dle materiálu
RK-31-2015-28, př. 4.
StanoviskaDopravní komise schválila usnesením číslo:
* 010/06/2015/DK část B12 + přílohu B12/1
* 011/06/2015/DK část B13 + přílohu B13/1
* 012/06/2015/DK část B15 a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit dopracování popisu termínu jednotná jízda
* 013/06/2015/DK část B16 + přílohu B16/1
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* část B12 Zpracování zónového uspořádání ve velikosti zóny 1 - 2 obce, číslování zón, přiřazení zastávek k zóně dle materiálu RK-31-2015-28, př. 1;
* část B13 Sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami. dle materiálu RK-31-2015-28, př. 2;
* část B15 Stanovení časové platnosti jednorázových jízdenek (podle počtu tarifních jednic) dle materiálu RK-31-2015-28, př. 3;
* část B16 Sestavení tarifu (ceníku jízdného) podle počtu tarifních jednic včetně smluvních přepravních a tarifních podmínek a číselníků dle materiálu RK-31-2015-28, př. 4.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz