Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-40

RK-31-2015-40.doc  RK-31-2015-40pr01.pdf  RK-31-2015-40pr02.pdf  RK-31-2015-40pr03.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-31-2015-40
NázevŽádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
Zpracoval I. Mach, P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Obce Malá Losenice o změnu v projektu GP Sportoviště 2015.
Na základě výzvy GP Sportoviště 2015 podala Obec Malá Losenice žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - GP Sportoviště 2015.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 03/2015 dne 12. 5. 2015 usnesením č. 0242/03/2015/ZK rozhodlo o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - GP Sportoviště 2015 Obci Malá Losenice.
OŠMS obdržel od Obce Malá Losenice žádost o změnu projektu Hřiště se sportovním zařízením v obci Malá Losenice (viz materiál RK-30-2015-40, př. 2). Žádost přišla včas, před vypršením lhůty pro realizaci projektu uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh řešení OŠMS prostudoval žádost o změnu projektu; porovnal navrhované změny s původním návrhem projektu (viz materiál RK-31-2015-40, př. 1) a položkovým rozpočtem uvedeným v žádosti o změnu projektu (viz materiál RK-31-2015-40, př. 2); OŠMS se, na základě výše popsané činnosti, domnívá, že požadované změny zásadním způsobem nemění zaměření akce (Čl. 2 smlouvy o poskytnutí dotace se vyjadřuje k výše popsané problematice následovně: Změny v realizaci akce uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. )
OŠMS navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Obcí Malá Losenice dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-40, př. 3.
Podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým řešením a doporučuje vyhovět žádosti.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01211.0086 dle materiálu RK-31-2015-40, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 23. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz