Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-08

RK-31-2015-08.doc  RK-31-2015-08pr01.pdf  RK-31-2015-08pr02.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-31-2015-08
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky zastavěné stavbou kraje.
Kraj Vysočina byl investorem stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1. Po dokončení stavby mostu a přilehlých úseků silnice, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotoveného geometrického plánu číslo 393-8341/2014 v k. ú. Rozsochatec je zřejmé, že stavbou mostu byly trvale dotčeny i pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s pozemky Povodí Vltavy, státní podnik. Na část předmětných pozemků byla mezi Krajem Vysočina a Povodím Vltavy, s. p. uzavřena před zahájením stavby smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Návrh řešení Pro možnost smluvního ošetření práv Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. smlouvu o zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu 10 000 Kč na pozemky par. č. 648/3, par. č. 648/4, par. č. 648/5 a část par. č. 648/1 v k. ú. Rozsochatec, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-31-2015-08, př. 1.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 708 89 953 smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu
RK-31-2015-08, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz