Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2013 - 27.08.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
03Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
04Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
05Smlouva o společném postupu zadavatelů
06Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
07Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace USP Křižanov II
11Změna usnesení 1158/24/2013/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
12Návrh na změnu usnesení 0765/15/2013/RK
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 01/2013
14Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 02/2013
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
175. zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
18Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2013
20Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
21Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
22Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
23Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
24Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
25Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
26Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+
27Směrnice, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
28Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy - role Kraje Vysočina
29Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
30Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
31Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
32Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
33Smlouva o výpůjčce díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
34Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
35Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
36Příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2013 včetně rozpočtového opatření
37Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
38Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
39Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
40Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
41Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na reprezentaci České republiky v soutěžní orbě
45Přijímací řízení do středních škol
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
47Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013
48Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na oslavy 400. výročí od vydání Bible kralické
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
52Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
53FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
54Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů a zahrádkářů
56Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
57Podstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
58Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
594. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
60Souhlas se smlouvou o výpůjčce, nájmem a užíváním zařízení
61Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
62Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 11 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
63Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
64Stanovení platu řediteli Domova Mitrov, příspěvkové organizace
65Stanovení platu ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
66FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
67Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s.
68Organizační řády příspěvkových organizací Domov ve Zboží, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov důchodců Ždírec
69Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz