Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-43

RK-27-2013-43.doc  RK-27-2013-43pr01.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-27-2013-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 (dále jen škola) žádá o navýšení příspěvku na provoz ve výši 747 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na pokrytí zvýšených odpisů z technického zhodnocení bývalého areálu Ministerstva vnitra, který škola převzala a který bude využíván pro potřeby Střední školy stavební Jihlava a Muzea Jihlava. Škola navrhuje krýt zvýšení příspěvku na provoz odvodem z investičního fondu ve výši 747 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 747 000 Kč a současně zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 747 000 Kč dle materiálu
RK-27-2013-43;
* schválit zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 747 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 747 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID: O00736

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 ve výši 747 000 Kč dle materiálu RK-27-2013-43;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 747 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) o částku 747 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 747 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 747 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 na pokrytí zvýšených odpisů z technického zhodnocení bývalého areálu Ministerstva vnitra dle materiálu RK-27-2013-43.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42,
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz