Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-52

RK-27-2013-52.doc  RK-27-2013-52pr01.doc  RK-27-2013-52pr02.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-27-2013-52
NázevZměna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mikyna, I. Olšanová
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání 7 žádostí obcí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen PRVKUK ) z celkem 8 podaných žádostí. Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť při zpracování projektových dokumentací bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti jsou podány v různém stupni rozpracování a to od záměrů pro územní plány obcí až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let. PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) eviduje 8 podaných žádostí o změnu PRVKUKu. O stanoviska bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ministerstvo zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUK vydalo stanovisko (viz materiál RK-27-2013-52, př. 2).
Návrh řešení Žádosti o změnu schváleného PRVKUKu předložily obce Křešín, Malčín, Matějov, Věžnice a Příštpo (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou z důvodu nevyhovující kvality vody ve stávajícím vodním zdroji), obce Hybrálec a Čáslavsko (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou) a obec Věchnov (změna technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod).
Žádost obce Příštpo není předkládána ke schválení, protože obec požádala o pozastavení podané žádosti. Jako důvod uvedla, že laboratorní rozbory vzorků vody v novém vrtu nevyhověly požadavkům legislativy a tudíž obec bude řešit návrh možných opatření.
Předložené žádosti byly posouzeny krajským úřadem, OLVHZ a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství a k ostatním skutečnostem byly doporučeny ke schválení všechny žádosti (viz materiál RK-27-2013-52, př. 1). Odůvodnění k doporučeným žádostem je uvedeno v materiálu RK-27-2013-52, př. 1.
OLVHZ všechny předložené žádosti doporučuje ke schválení i přesto, že Ministerstvo zemědělství v 6 případech požaduje doplnění podkladů a v jednom případě nesouhlasí. Krajský úřad, OLVHZ se s požadavkem uvedeným ve stanovisku Ministerstva zemědělství (viz materiál RK-27-2013-52, př. 2) neztotožňuje z dále uvedených důvodů. Především se domníváme, že nelze jednoznačně specifikovat doklad prokazující trvalé vyřešení problému s jakostí dodávané vody. Náklady na navrhované změny vycházejí ze současné ekonomické situace, kdy při výběrových řízeních na dodavatele stavby je prioritním ukazatelem nejnižší nabídková cena. Proto dodavatelé neuplatňují ceny vodohospodářských objektů v takové výši, jako jsou uvedeny v metodickém pokynu Ministerstva zemědělství. Dále uvádíme, že při hledání způsobu zajištění pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce zvažovaly i možnost napojit se na nadobecní vodovodní systémy, ale vzhledem k zásadnímu nesouhlasu některých vlastníků pozemků dotčených stavbou přívodního řadu nebo vzhledem ke konfiguraci terénu finančně nákladnějšímu řešení tuto variantu dále neřešily. Z tohoto důvodu obce přistoupily k využití stávajících vodních zdrojů doplněných úpravnou vody anebo realizovaly nové hydrogeologické vrty, které případně doplní úpravnou vody po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví.
StanoviskaMateriál byl projednán s příslušným složkovým radním Zdeňkem Chládem.

Odbor regionálního rozvoje:
Nemá připomínek k uvedenému materiálu a souhlasí s navrženým řešením.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2013-52, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz