Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-10

RK-27-2013-10.doc  RK-27-2013-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-27-2013-10
NázevSmlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace USP Křižanov II
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zapojil čtyři příspěvkové organizace z resortu sociálních věcí do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace.
Projekt Transformace ÚSP Křižanov je v současné době v přípravné fázi projektu
V rámci přípravy projektu byly vytipovány pozemky pro stavbu transformovaného bydlení. Předmětné nemovitosti byly vytipovány v úzké součinnosti s městy a vedením příspěvkových organizací.
Tento materiál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemcích par. č. 1672/14 a par. č. 1672/15, vše v k. ú. Křižanov a také budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1672/7 v k. ú. Křižanov z důvodu zaslepení vodovodní přípojky na veřejném vodovodním řadu městyse Křižanov. Pozemky jsou v majetku městyse Křižanov. S městysem Křižanov je uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na tyto nemovitosti, vyjma pozemku par. č. 1672/7 v k. ú. Křižanov. Tato věc, z důvodu nepatrného záboru bude řešena věcným břemenem. Dále tento materiál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemku par. č. 774/84 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 743-234/2012. Tento plán není ještě v katastru nemovitostí zapsán. S městem Žďár nad Sázavou je uzavřena též smlouva o budoucí kupní smlouvě na tento pozemek. Tyto smlouvy budou uzavřeny z důvodu žádosti o územní, popř. stavební povolení.
Zástupci města i městyse souhlasí s uvedenými stavebními činnostmi.
Návrh řešení OM navrhuje pro účely stavebního řízení uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemcích par. č. 1672/14 a par. č. 1672/15, vše v k. ú. Křižanov a také uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1672/7 v k. ú. Křižanov z důvodu zaslepení vodovodní přípojky na veřejném vodovodním řadu městyse Křižanov, mezi městysem Křižanov, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora. Dále musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v uložení inženýrských sítí, což je v tomto případě zaslepení vodovodní přípojky na pozemku par. č. 1672/7, vše v k. ú. Křižanov. I tato smlouva bude uzavřena mezi městysem Křižanov a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.
V katastrálním území Zámek Žďár OM navrhuje uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemku par. č. 774/84 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 743-234/2012 mezi městem Žďár nad Sázavou, na straně vlastníka a Krajem Vysočina, na straně investora.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
Usnesení předpokládá uzavřít jednak smlouvy zakládající právo provést stavby a dále smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
StanoviskaOdbor sociálních věcí: návrh je v souladu se schváleným záměrem transformace ÚSP Křižanov.
Usnesením č. 0059/01/2012/ZK zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 2 a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov v celkové výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-01-2012-59, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
Usnesením č. 0445/04/2012/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, smlouvu o smlouvě budoucí kupní a tímto usnesením bylo rozhodnuto uzavřít i smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městysem Křižanov a Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemku par. č. 774/84 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 743-234/2012 v k. ú. Zámek Žďár, v rámci akce Transformace USP Křižanov II ;
* uzavřít mezi městysem Křižanov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemcích par. č. 1672/14 a par. č. 1672/15, vše v k. ú. Křižanov, v rámci akce Transformace USP Křižanov II ;
* uzavřít mezi městysem Křižanov na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v uložení inženýrských sítí, což je zaslepení vodovodní přípojky na pozemku par. č. 1672/7, vše v k. ú. Křižanov, v rámci akce Transformace ÚSP Křižanov II.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz