Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 27/2013, které se bude konat dne 27.08.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2013
2. Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
    ( I. Fryšová, RK-27-2013-02)
3. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
    ( I. Fryšová, RK-27-2013-03)
4. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
    ( I. Fryšová, RK-27-2013-04)
5. Smlouva o společném postupu zadavatelů
    ( I. Fryšová, RK-27-2013-05)
6. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
    ( P. Kolář, RK-27-2013-06)
7. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-27-2013-07)
8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-27-2013-08)
9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-27-2013-09)
10. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace USP Křižanov II
    ( P. Kolář, RK-27-2013-10)
11. Změna usnesení 1158/24/2013/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-27-2013-11)
12. Návrh na změnu usnesení 0765/15/2013/RK
    ( P. Kolář, RK-27-2013-12)
13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 01/2013
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-13)
14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 02/2013
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-15)
16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-16)
17. 5. zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-17)
18. Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah
    ( H. Strnadová, RK-27-2013-18)
19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2013
    ( A. Krištofová, RK-27-2013-19)
20. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
    ( D. Buřičová, RK-27-2013-20)
21. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-27-2013-21)
22. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
    ( K. Lisá, RK-27-2013-22)
23. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-27-2013-23)
24. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
    ( K. Lisá, RK-27-2013-24)
25. Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
    ( K. Lisá, RK-27-2013-25)
26. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+
    ( P. Pavlinec, K. Lisá, RK-27-2013-26)
27. Směrnice, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
    ( P. Pavlinec, RK-27-2013-27)
28. Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy - role Kraje Vysočina
    ( P. Pavlinec, RK-27-2013-28)
29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( J. Běhounek, RK-27-2013-29)
30. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-30)
31. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-31)
32. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-32)
33. Smlouva o výpůjčce díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-33)
34. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-34)
35. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-35)
36. Příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2013 včetně rozpočtového opatření
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-36)
37. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-27-2013-37)
38. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
    ( M. Pech, RK-27-2013-38)
39. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
    ( M. Pech, RK-27-2013-39)
40. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-27-2013-40)
41. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-27-2013-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
    ( M. Pech, RK-27-2013-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
    ( M. Pech, RK-27-2013-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na reprezentaci České republiky v soutěžní orbě
    ( M. Pech, RK-27-2013-44)
45. Přijímací řízení do středních škol
    ( M. Pech, RK-27-2013-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    ( M. Pech, RK-27-2013-46)
47. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013
    ( I. Šteklová, RK-27-2013-47)
48. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
    ( I. Šteklová, RK-27-2013-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
    ( I. Šteklová, RK-27-2013-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na oslavy 400. výročí od vydání Bible kralické
    ( I. Šteklová, RK-27-2013-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
    ( M. Kružíková, RK-27-2013-51)
52. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
    ( P. Bureš, RK-27-2013-52)
53. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
    ( P. Bureš, RK-27-2013-53)
54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( P. Bureš, RK-27-2013-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů a zahrádkářů
    ( Z. Chlád, RK-27-2013-55)
56. Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
    ( Z. Chlád, RK-27-2013-56)
57. Podstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-57)
58. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-58)
59. 4. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-59)
60. Souhlas se smlouvou o výpůjčce, nájmem a užíváním zařízení
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-60)
61. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-61)
62. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 11 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-62)
63. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-63)
64. Stanovení platu řediteli Domova Mitrov, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-64)
65. Stanovení platu ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-65)
66. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-66)
67. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s.
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-67)
68. Organizační řády příspěvkových organizací Domov ve Zboží, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov důchodců Ždírec
    ( V. Švarcová, RK-27-2013-68)
69. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz