Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-02

RK-27-2013-02.doc  RK-27-2013-02pr01.doc  RK-27-2013-02pr01upr1.doc  RK-27-2013-02pr02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-27-2013-02
NázevSmlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval2 Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost pro: jednání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013 zpracovali: P. Tlustoš, B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o půjčce se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 financovaného z OP VK (dále jen projekt ) a skutečností nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dne 8. 8. 2013 bylo Kraji Vysočina doručeno Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK projektu. Vzhledem ke zkušenostem s ostatními projekty administrovanými MŠMT ČR a velmi zdlouhavou administrací těchto projektů, je z důvodu zajištění řádné realizace projektu nezbytné poskytnout partnerům projektu půjčku na předfinancování projektových aktivit. Výše jednotlivých půjček je obsahem materiálu RK-27-2013-02, př. 1. Finanční prostředky na poskytnutí půjček budou použity z finančních prostředků schválených zastupitelstvem kraje dne 2. 4. 2013 usnesením č. 0141/02/2013/ZK ( Zastupitelstvu kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen. ) na předfinancování tohoto projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu RK-27-2013-02, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu
RK-27-2013-02, př. 2.
StanoviskaOŠMS: Dlouhodobě vedeme školské PO k tomu, aby plánovaly nastavení finančních toků realizovaných projektů bez potřeby zajištění financování pomocí půjčky od zřizovatele. V tomto případě se však jedná o plošný projekt a z důvodu zajištění bezproblémové realizace tohoto rozsáhlého projektu OŠMS poskytnutí půjčky doporučuje a souhlasí s předloženým návrhem.

EO: Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu
RK-27-2013-02, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-27-2013-02, př. 2.
Odpovědnost OSMS, ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz