Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-69

RK-27-2013-69.doc  RK-27-2013-69pr01.doc  RK-27-2013-69pr02.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-27-2013-69
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na akci Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu .
Uvedená akce spočívá ve vybudování vstupního objektu areálu Domova důchodců Ždírec. Ve stávajícím areálu Domova důchodců Ždírec se nacházejí dva samostatně stojící objekty. Aby mohly být tyto objekty provozovány jako jeden provozní celek, je nutné vybudovat vstupní objekt, který bude umístěn mezi těmito dvěma budovami. Bude tak vytvořen nový hlavní vchod pro celý komplex Domova důchodců Ždírec. V rámci tohoto vstupního objektu budou provedeny i administrativní prostory a prostory pro rehabilitaci a samostatně stojící hospodářský objekt v prostoru odstraňované budovy č. p. 49 v areálu domova důchodců. Dokončení akce se předpokládá 31. 10. 2014.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vycházela z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 a činí částku cca 14 740 000 Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 8. 7. 2013 zveřejněným dne 9. 7. 2013 pod ev. č. 355050. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 31. 7. 2013 ve 13,00 hod. V této lhůtě přijal zadavatel celkem 8 řádných nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
První jednání hodnotící komise proběhlo dne 15. 8. 2013. Hodnotící komise byla seznámena s průběhem posouzení kvalifikace uchazečů. Následná kontrola nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků na obsah a zpracování nabídky zjistila, že jedna nabídka nesplňuje požadavky zadávací dokumentace a u třech nabídek byla nabídková cena posouzena jako mimořádně nízká ve vztahu k očekávaným výdajům. Hodnotící komise proto rozhodla požádat uchazeče o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77/1 zákona ve lhůtě 3 pracovní dny.
Další jednání hodnotící komise se konalo dne 23. 8. 2013. V jeho průběhu bylo dokončeno posuzování nabídek a poté byly nabídky vyhodnoceny podle stanoveného hodnotícího kritéria. Jedna nabídka byla vyřazena.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-27-2013-69, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu
RK-27-2013-69, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče TERNI s.r.o., Na Bělidle 1b, 586 01 Jihlava, IČO 426 34 296 s nabídkovou cenou 11 995 809,06 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo sestaveno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-27-2013-69, př. 2).
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaRada kraje rozhodla usnesením 1160/24/2013/RK ze dne 2. 7. 2013 o zahájení zadávacího řízení.
Usnesením 0933/19/2013/RK ze dne 28. 5. 2013 byl schválen stavební záměr akce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu včetně způsobu financování stavby.
Stanovisko OSV: Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení na zadání veřejné zakázky Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu dle materiálu RK-27-2013-69, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TERNI s. r. o., Na Bělidle 1b, 586 01 Jihlava, IČO 426 34 296 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov důchodců Ždírec - Přístavba vstupního objektu ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz