Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-29

RK-27-2013-29.doc  RK-27-2013-29pr01.doc  RK-27-2013-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-27-2013-29
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval9 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace pro: jednání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013 zpracovali: K. Jiráková, P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0080/01/2013/ZK byl vyhlášen grantový program Informační a komunikační technologie 2013. Jedním ze schválených projektů v rámci tohoto grantu byl projekt Nemocnice Havlíčkův Brod - Výměna firewallu v Nemocnici Havlíčkův Brod , evidenční číslo FV00561.0067, se schválenou dotací ve výši 119 999 Kč (schváleno Radou Kraje Vysočina 18. 6. 2013, usnesení č. 1108/22/2013/RK). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 27. 6. 2013 (viz materiál RK-27-2013-29, př. 2). Jelikož dle výzvy k předkládání projektů je možné na projekty z titulu B: Bezpečnosti a archivace dat udělit maximální výši dotace 100 000 Kč, je nutné dodatkem ke smlouvě udělenou výši dotace snížit (materiál
RK-27-2013-29, př. 1).
Návrh řešení Žádost o dotaci byla podána řádně, z věcného hlediska byla garantem a dvěma hodnotiteli vyhodnocena nedopatřením jako administrativně v pořádku a v souladu s výzvou. Vzhledem k tomu, že překročení maximální částky bylo zjištěno až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami, je nejvhodnějším řešením uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude výše poskytnuté dotace upravena na nejvyšší možnou částku tj. 100 000 Kč.
Žádost byla schválena Radou Kraje Vysočina 18. 6. 2013, usnesení č. 1108/22/2013/RK.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ nemá připomínky.

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace jako vhodným řešení vzniklého pochybení.

Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID FV00561.0067.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze dne 27. 6. 2013 dle materiálu
RK-27-2013-29, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz