Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-42

RK-27-2013-42.doc  RK-27-2013-42pr01.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-27-2013-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky právnické osobě vykonávající činnost základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia zapsané ve školském rejstříku na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů na podporu realizace cíle zvyšování kvality vzdělávání, kterého bude dosahováno zkvalitněním výuky Etické výchovy, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací k zařazení Etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Rozhodnutím čj. MSMT-24218-09/2013 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 byly přidělena kraji finanční prostředky v celkové výši 174 181 Kč pro školy uvedené v materiálu RK-27-2013-42, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 v celkové výši 174 181 Kč;
* schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 174 181 Kč - na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 v celkové výši 174 181 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz