Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-59

RK-27-2013-59.doc  RK-27-2013-59pr01.pdf  RK-27-2013-59pr02.pdf  RK-27-2013-59pr03.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-27-2013-59
Název4. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, L. Weber,
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

K 31. 7. 2013 byla ukončena 4. etapa projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, která probíhala v období od 1. 11. 2012. Z ukončené etapy byla zpracována Monitorovací zpráva, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK -27-2013-59 př. 1 a jako materiál RK -27-2013-59 př. 2. Kompletní monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh bude odeslána na pobočku CRR-ČR 28. 8. 2013
V průběhu této etapy probíhalo vybavování dokončených objektů a odstraňování reklamovaných vad.
Monitorovací zpráva a Žádost o platbu jsou zpracovány v pracovní verzi, rozpočet není dosud uzavřen z důvodu nutnosti proplacení výdajů za vybavení nábytkem (DUZP 31. 7. 2013 se shoduje s datem ukončení etapy, dodávka prochází kontrolou). Současně brání finalizaci žádosti technické překážky systému Benefit 7, do kterého jsou tyto dokumenty zaváděny. Po uhrazení nákladů na vybavení nábytkem budou údaje zanášené do systému Benefit 7 v monitorovací zprávě upraveny na přesné hodnoty.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK -27-2013-59 př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK -27-2013-59 př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Projektová kancelář bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-27-2013-59 př. 1
a RK-27-2013-59 př. 2.
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 28. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz