Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-62

RK-27-2013-62.doc  RK-27-2013-62pr01.pdf  RK-27-2013-62pr02.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-27-2013-62
NázevSchválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 11 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Zpracoval J. Bína, J. Křížová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00030. Prostřednictvím projektu byly od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013 financovány vybrané služby sociální prevence v Kraji Vysočina.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Projekt byl zaměřen na zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kraje Vysočina. Cílem poskytování těchto sociálních služeb bylo poskytnout podporu osobám za účelem sociálního začlenění, tedy napomoci těmto osobám se plně zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti a umožnit jim návrat na trh práce.
Dle stanoveného harmonogramu projektu byla zpracována Závěrečná monitorovací zpráva č. 11 za období od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-27-2013-62, př. 1, RK-27-2013-62, př. 2. Po finalizaci monitorovací zprávy bude v systému Benefit zpracována Žádost o platbu a včetně požadovaných příloh bude odeslána na MPSV.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Monitorovací zprávu dle materiálu RK-27-2013-62, př. 1,
RK-27-2013-62, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na MPSV. V materiálu RK-27-2013-62, př. 2 je připojeno prohlášení, které musí být přiloženo k monitorovací zprávě a k žádosti o platbu.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Stanovisko projektové kanceláře:
Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-27-2013-62, př. 1 a RK-27-2013-62, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2013-62, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz