Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-53

RK-27-2013-53.doc  RK-27-2013-53pr01.doc  RK-27-2013-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-27-2013-53
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu Pitná voda 2013 na podporu realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou určeného pro obce nebo svazky obcí s maximální podporou 1 000 000 Kč na jeden projekt.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování realizace staveb vodních děl nebo jiných opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, které odstraní problémy s nedostatečnou kvalitou pitné vody ve veřejném vodovodu. V grantovém programu Pitná voda 2013 budou alokovány finanční prostředky ve výši 2 310 000 Kč, které byly alokovány a nebyly rozděleny v grantovém programu Čistá voda 2013 . Prioritní oblast podle Programu rozvoje Kraje obou grantových programů je stejná tj. prioritní oblast 3 - Technická infrastruktura.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program Pitná voda 2013 v objemu 2 310 000 Kč na podporu realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou a navrhuje vyhlásit tento grantový program podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. V neveřejné příloze č. 2 tohoto materiálu je uvedeno podrobné hodnocení specifických kritérií grantového programu Pitná voda 2013 .
Tento grantový program bude vyhlášen jednorázově, přičemž jeho potřebu vyvolaly dlouhodobé problémy v některých obcích s kvalitou dodávané pitné vody, která neodpovídá stanoveným hygienickým limitům. V letošním roce Ministerstvo zemědělství upozornilo na to, že Evropská komise již nepředpokládá udělování 3. výjimek z kvality dodávané pitné vody a to podle časového plánu směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, přičemž některé obce v Kraji Vysočina mají příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina) vydánu již 1. nebo 2. výjimku z kvality dodávané pitné vody. Grantový program pomáhá také zajistit základní občanskou vybavenost v obcích na území kraje.
V bodě 12 výzvy grantového programu Pitná voda 2013 je navrženo odlišně od zavedené praxe zahájení realizace projektu již od 17. 9. 2013 (běžně bývá ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí dotace) a to s ohledem na možnou realizaci potřebného opatření v letošním roce do začátku zimního období. Zároveň v rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis) a to z důvodu zpřísňujících se předpisů Evropské unie v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00734.

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina:
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina materiál projedná na svém zasedání dne 10. 9. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Pitná voda 2013 dle materiálu
RK-27-2013-53, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz