Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-40

RK-27-2013-40.doc  RK-27-2013-40pr01.pdf  RK-27-2013-40pr02.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-27-2013-40
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0250/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 500 000 Kč na Podporu pořádání mistrovství .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/2013 požádal 1 organizátor mistrovství o finanční podporu v celkové výši 50 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádost o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství PSM 17/13 (viz materiál RK-27-2013-40, př. 1), která splňuje podmínky Pravidel; žádost podléhá dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení v zastupitelstvu kraje, a to z důvodu překročení ročního 200 000 Kč limitu u příjemce dotace. OŠMS navrhuje tuto žádost podpořit.
Údaje o žadateli a výši požadovaných prostředků obsahuje materiál RK-27-2013-40, př. 2; dotace je zaevidována v systému eDotace.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.


Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00555.0017.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-27-2013-40, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz