Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2013, které se konalo dne 27. 8. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 8. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 69. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec Přístavba vstupního objektu“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2013
 2. Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 3. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
 4. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
 5. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 6. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
 7. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace USP Křižanov II
 11. Změna usnesení 1158/24/2013/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
 12. Návrh na změnu usnesení 0765/15/2013/RK
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 01/2013
 14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 02/2013
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
 17. 5. zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
 18. Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2013
 20. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
 21. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 22. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
 23. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 24. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 25. Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
 26. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+
 27. Směrnice, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
 28. Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy - role Kraje Vysočina
 29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 30. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 31. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 32. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 33. Smlouva o výpůjčce díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 34. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 35. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 36. Příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2013 včetně rozpočtového opatření
 37. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 38. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
 39. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 40. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 41. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na reprezentaci České republiky v soutěžní orbě
 45. Přijímací řízení do středních škol
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 47. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013
 48. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na oslavy 400. výročí od vydání Bible kralické
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
 52. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 53. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
 54. 013-54 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů a zahrádkářů
 56. Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
 57. Podstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 58. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 59. 4. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 60. Souhlas se smlouvou o výpůjčce, nájmem a užíváním zařízení
 61. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 62. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 11 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 63. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 64. Stanovení platu řediteli Domova Mitrov, příspěvkové organizace
 65. Stanovení platu ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 66. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
 67. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s.
 68. Organizační řády příspěvkových organizací Domov ve Zboží, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov důchodců Ždírec
 69. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec Přístavba vstupního objektu“
 70. Rozprava členů rady
Usnesení 1437/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Smlouvy o půjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o půjčce v rámci daného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1438/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu RK-27-2013-02, př. 1upr1 dle vzoru uvedeném v materiálu RK-27-2013-02, př. 2.
odpovědnost: OSMS, ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-02.doc, RK-27-2013-02, př. 1, RK-27-2013-02, př. 2

03. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/27/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 27. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-03.doc, RK-27-2013-03, př. 1

04. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1440/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 476 434 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-04.doc

05. Smlouva o společném postupu zadavatelů
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1441/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-05.doc, RK-27-2013-05, př. 1

K bodům 06 10, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín
Usnesení 1442/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-27-2013-06, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-06.doc, RK-27-2013-06, př. 1

07. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1443/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2013-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-07.doc, RK-27-2013-07, př. 1

08. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1444/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2013-08, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-27-2013-08, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 799 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1257/1 v k. ú. Mrzkovice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. par. č. 480/1 v k. ú. Dušejov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-08.doc, RK-27-2013-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1445/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným za podmínek dle materiálů RK-27-2013-09, př. 1 a RK-27-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-09.doc, RK-27-2013-09, př. 1, RK-27-2013-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou pro akci Transformace USP Křižanov II
Usnesení 1446/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemku par. č. 774/84 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 743-234/2012 v k. ú. Zámek Žďár, v rámci akce Transformace USP Křižanov II;
 • uzavřít mezi městysem Křižanov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu domu pro klienty Ústavu sociální péče v Křižanově na pozemcích par. č. 1672/14 a par. č. 1672/15, vše v k. ú. Křižanov, v rámci akce Transformace USP Křižanov II;
 • uzavřít mezi městysem Křižanov na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v uložení inženýrských sítí, což je zaslepení vodovodní přípojky na pozemku par. č. 1672/7, vše v k. ú. Křižanov, v rámci akce Transformace ÚSP Křižanov II.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-10.doc, RK-27-2013-10, př. 1

11. Změna usnesení 1158/24/2013/RK, majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou usnesení 1158/24/2013/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/27/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-11.doc, RK-27-2013-11, př. 1, RK-27-2013-11, př. 2, RK-27-2013-11, př. 3

12. Návrh na změnu usnesení 0765/15/2013/RK
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0765/15/2013/RK. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1448/27/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-12.doc, RK-27-2013-12, př. 1

69. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov důchodců Ždírec Přístavba vstupního objektu“
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek dané veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/27/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-69, RK-27-2013-69, př. 1, RK-27-2013-69, př. 2

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 01/2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek uvedené veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazečů v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby „PD mosty 01/2013“ dle materiálu RK-27-2013-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „PD mosty 01/2013“:
 • pro část 1) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218,
 • pro část 2) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
 • pro část 3) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
 • pro část 4) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851
v souladu s materiálem RK-27-2013-13, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-13.doc, RK-27-2013-13, př. 1

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 02/2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek dané veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazečů v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby „PD mosty 02/2013“ dle materiálu RK-27-2013-14, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „PD mosty 02/2013“:
 • pro část 1) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
 • pro část 2) DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 18824943,
 • pro část 3) Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439,
 • pro část 4) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851
v souladu s materiálem RK-27-2013-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-14.doc, RK-27-2013-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve zvýšení  položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě dle materiálu RK-27-2013-15, př. 2 o stejnou částku 25 000 000 Kč;
 • zrušit usnesení č. 0552/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 288 529 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 Silnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 000 000 Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 500 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 30 500 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-27-2013-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-15.doc, RK-27-2013-15, př. 1, RK-27-2013-15, př. 2

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek dané veřejné zakázky a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazečů v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky dle materiálu RK-27-2013-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky, kterou podal dodavatel COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), IČO: 26177005 v souladu s materiálem RK-27-2013-16, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-16.doc, RK-27-2013-16, př. 1

K bodům 17, 18, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

17. 5. zpráva o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3
Usnesení 1454/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
5. zprávu o pokroku projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 dle materiálu RK-27-2013-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-17.doc, RK-27-2013-17, př. 1

18. Zpráva o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 1455/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 1 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-27-2013-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-27-2013-18, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-18.doc, RK-27-2013-18, př. 1, RK-27-2013-18, př. 2

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2013
V. Novotný upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden - červenec 2013. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2013 dle materiálu RK-27-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. srpen 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-19.doc, RK-27-2013-19, př. 1

20. Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných ve 2. čtvrtletí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-20, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-20.doc, RK-27-2013-20, př. 1

21. Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila J. Zadražilová, úředník oddělení památkové péče odboru památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-21, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 1. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-21.doc, RK-27-2013-21, př. 1

22. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016. Projednávání se zúčastnila J. Zadražilová, úředník oddělení památkové péče odboru památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel P. Piňos, odešel M. Hyský.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli návrh dopracovat a předložit jej na dalším zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-22.doc, RK-27-2013-22, př. 1

23. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o daném projektovém záměru. Projednávání se zúčastnila J. Zadražilová, úředník oddělení památkové péče odboru památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1459/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2013-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku“ dle materiálu RK-27-2013-23, př. 1;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku“ do výše 450 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu „DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ NA VYSOČINĚ 2014 školní ateliéry, ateliéry umělců a řemeslnické dílny a jejich představení veřejnosti na Vysočině a v Dolním Rakousku“, tj. max. do výše 67 500 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 27. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-23.doc, RK-27-2013-23, př. 1

24. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Projednávání se zúčastnila J. Zadražilová, úředník oddělení památkové péče odboru památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1460/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-24.doc

25. Předfinancování projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace a s tím související návrh rozpočtového opatření
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, bezúročnou půjčku za účelem realizace níže uvedených projektů. Projednávání se zúčastnila J. Zadražilová, úředník oddělení památkové péče odboru památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1461/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout:
 • půjčku v celkové výši 8 345 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015“ dle materiálu RK-27-2013-25, př. 1;
 • půjčku v celkové výši 5 584 700 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-27-2013-25, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků:
 • ve výši 1 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši 1 600 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu „Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015“;
 • ve výši 490 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky ve výši 490 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu „Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-25.doc, RK-27-2013-25, př. 1, RK-27-2013-25, př. 2, RK-27-2013-25, př. 3

26. Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení dokument Strategie digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+. Projednávání se zúčastnila K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1462/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii digitalizace regionálního dědictví Kraje Vysočina 2014+ ve znění dle materiálu RK-27-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-26.doc, RK-27-2013-26, př. 1

27. Směrnice, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh Směrnice. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1463/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet dle materiálu RK-27-2013-27, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-27.doc, RK-27-2013-27, př. 1

28. Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy - role Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1464/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
roli Kraje Vysočina jako správce Registru sítí dle memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy;
ukládá
odboru informatiky připravit návrh registru.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-28.doc, RK-27-2013-28, př. 1

29. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
J. Běhounek předložil radě kraje návrh rozhodnout o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1465/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze dne 27. 6. 2013 dle materiálu RK-27-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-29.doc, RK-27-2013-29, př. 1, RK-27-2013-29, př. 2

K bodům 30 32, 34, 35, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

30. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1466/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-27-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-30.doc, RK-27-2013-30, př. 1

31. Peněžní a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1467/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy na peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-31, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy na věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-31.doc, RK-27-2013-31, př. 1, RK-27-2013-31, př. 2

32. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1468/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-32.doc, RK-27-2013-32, př. 1

34. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1469/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-34.doc, RK-27-2013-34, př. 1

35. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1470/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2013-35, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-35.doc, RK-27-2013-35, př. 1, RK-27-2013-35, př. 2

33. Smlouva o výpůjčce díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckého díla uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1471/27/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckého díla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-33, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-33.doc, RK-27-2013-33, př. 1, RK-27-2013-33, př. 2

36. Příspěvek na pořádání kongresu Pelhřimovský chirurgický den 2013 včetně rozpočtového opatření
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit poskytnutí příspěvku na pořádání Pelhřimovského chirurgického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 800 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 40 800 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO: 00511951 s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním odborného setkání Pelhřimovský chirurgický den 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 22. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-36.doc, RK-27-2013-36, př. 1, RK-27-2013-36, př. 2, RK-27-2013-36, př. 3

37. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o provedených veřejnosprávních kontrolách u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o:
 • provedených veřejnosprávních kontrolách u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-37, př. 1;
 • přijetí opatření k odstranění nedostatků u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2013-37, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 27. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-37.doc, RK-27-2013-37, př. 1, RK-27-2013-37, př. 2

38. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o zajištění účasti krajských výprav na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1474/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o zajištění účasti krajských výprav dle materiálů RK-27-2013-38, př. 1, RK-27-2013-38, př. 2, RK-27-2013-38, př. 3, RK-27-2013-38, př. 4, RK-27-2013-38, př. 5, RK-27-2013-38, př. 6, RK-27-2013-38, př. 7, RK-27-2013-38, př. 8, RK-27-2013-38, př. 9, RK-27-2013-38, př. 10, RK-27-2013-38, př. 11, RK-27-2013-38, př. 12, RK-27-2013-38, př. 13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-38.doc, RK-27-2013-38, př. 1, RK-27-2013-38, př. 2, RK-27-2013-38, př. 3, RK-27-2013-38, př. 4, RK-27-2013-38, př. 5, RK-27-2013-38, př. 6, RK-27-2013-38, př. 7, RK-27-2013-38, př. 8, RK-27-2013-38, př. 9, RK-27-2013-38, př. 10, RK-27-2013-38, př. 11, RK-27-2013-38, př. 12, RK-27-2013-38, př. 13

39. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se shora uvedenými městy.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli návrh dopracovat a předložit jej na dalším zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-39.doc, RK-27-2013-39, př. 1, RK-27-2013-39, př. 2, RK-27-2013-39, př. 3

40. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu pořádání sportovního mistrovství. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-27-2013-40, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-40.doc, RK-27-2013-40, př. 1, RK-27-2013-40, př. 2

41. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit část usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1263/25/2013/RK týkající se poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., ID dotace PR00557.0016 ve výši 40 000 Kč a ID dotace PR00557.0020 ve výši 13 168 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 53 168 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu RK-27-2013-41, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-41.doc, RK-27-2013-41, př. 1, RK-27-2013-41, př. 2, RK-27-2013-41, př. 3

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na shora uvedený rozvojový program. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 v celkové výši 174 181 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-42.doc, RK-27-2013-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1478/27/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 ve výši 747 000 Kč dle materiálu RK-27-2013-43;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 747 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) o částku 747 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 747 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 747 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976 na pokrytí zvýšených odpisů z technického zhodnocení bývalého areálu Ministerstva vnitra dle materiálu RK-27-2013-43.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42,
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-43.doc, RK-27-2013-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na reprezentaci České republiky v soutěžní orbě
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1479/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 10 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 10 000 Kč;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 10 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na 30. Mistrovství Evropy v soutěžní orbě v Bad Rothenfelde, Německo.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-44.doc, RK-27-2013-44, př. 1, RK-27-2013-44, př. 2

45. Přijímací řízení do středních škol
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu pravidel pro přijímací řízení do středních škol. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1480/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2014 dle materiálu RK-27-2013-45, př. 1;
ukládá
 • ředitelům středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového studia byl jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2014/15 výsledek přijímací zkoušky;
 • OŠMS a ředitelům gymnázií zřizovaných Krajem Vysočina vytipovat vhodný standardizovaný nástroj pro přijímání žáků do prvního ročníku osmiletých gymnázií.
 • OŠMS předložit výsledky přístupu jednotlivých škol k přijímacímu řízení.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-45.doc, RK-27-2013-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1481/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště a § 3124 Speciální střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 483 559,60 Kč dle materiálu RK-27-2013-46, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz: na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-27-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-46.doc, RK-27-2013-46, př. 1

47. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1482/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2013 dle materiálu RK-27-2013-47, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-27-2013-47, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-47.doc, RK-27-2013-47, př. 1, RK-27-2013-47, př. 2

48. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2013 - schválení navržených podpor
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje odporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o navržených dotací v rámci grantového programu „Prevence kriminality 2013“ 2 subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1483/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty a ve výši dle materiálu RK-27-2013-48, př. 1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty dle materiálu RK-27-2013-48, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty a ve výši dle materiálu RK-27-2013-48, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2013 subjektům na projekty dle materiálu RK-27-2013-48, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-48.doc, RK-27-2013-48, př. 1, RK-27-2013-48, př. 2, RK-27-2013-48, př. 3, RK-27-2013-48, př. 4

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1484/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Československé obci legionářské, IČO: 45247455, Sokolská 486/33, Praha, dle materiálu RK-27-2013-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-49.doc, RK-27-2013-49, př. 1, RK-27-2013-49, př. 2

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na oslavy 400. výročí od vydání Bible kralické
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení České studny, Vojnův Městec 196, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22741020 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické dle materiálu RK-27-2013-50, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-50.doc, RK-27-2013-50, př. 1, RK-27-2013-50, př. 2, RK-27-2013-50, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
M. Kružíková seznámila radu kraje s žádostí občanského sdružení Opera mladých Jakub Pustina o podporu jimi pořádaného operního festivalu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1486/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč občanskému sdružení Opera Mladých - Jakub Pustina, se sídlem: Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 22825703, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Jakub Pustina a jeho hosté dle materiálu RK-27-2013-51, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 40 000 Kč dle materiálu RK-27-2013-51.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-51.doc, RK-27-2013-51, př. 1, RK-27-2013-51, př. 2, RK-27-2013-51, př. 3

52. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-52.doc, RK-27-2013-52, př. 1, RK-27-2013-52, př. 2

53. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu realizace opatření v oblasti zásobování pitnou vodou určeného pro obce nebo svazky obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Pitná voda 2013 dle materiálu RK-27-2013-53, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-53.doc, RK-27-2013-53, př. 1, RK-27-2013-53, př. 2

54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-27-2013-54, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-54.doc, RK-27-2013-54, př. 1, RK-27-2013-54, př. 2, RK-27-2013-54, př. 3, RK-27-2013-54, př. 4

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů a zahrádkářů
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Projednávání se zúčastnil P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1490/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 300 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 300 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, příjemcům a ve výši dle materiálu RK-27-2013-55, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2013-55, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-55.doc, RK-27-2013-55, př. 1, RK-27-2013-55, př. 2, RK-27-2013-55, př. 3, RK-27-2013-55, př. 4

56. Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet daného projektu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč dle materiálu RK-27-2013-56, př. 1 a materiálu RK-27-2013-56, př. 2 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč ve výši max. 1,1 mil. Kč, s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-56.doc, RK-27-2013-56, př. 1, RK-27-2013-56, př. 2

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 57 59, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

57. Podstatná změna XVIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Usnesení 1492/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-57.doc, RK-27-2013-57, př. 1

58. Podstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1493/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2013-58, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-58.doc, RK-27-2013-58, př. 1

59. 4. monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Usnesení 1494/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu dle materiálů RK-27-2013-59, př. 1 a RK-27-2013-59, př. 2.
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR včetně požadovaných povinných příloh.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-59.doc, RK-27-2013-59, př. 1, RK-27-2013-59, př. 2, RK-27-2013-59, př. 3

60. Souhlas se smlouvou o výpůjčce, nájmem a užíváním zařízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí smlouvy o výpůjčce, smlouvu o nájmu věci a smlouvu o užívání části trafostanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/27/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavřené smlouvy o výpůjčce, smlouvu o nájmu věci a smlouvu o užívání části trafostanice dle materiálu RK-27-2013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-60.doc, RK-27-2013-60, př. 1

61. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u níže uvedených příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-27-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-61.doc, RK-27-2013-61, př. 1, RK-27-2013-61, př. 2

K bodům 62, 63, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

62. Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 11 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 1497/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-27-2013-62, př. 1 a RK-27-2013-62, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2013-62, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-62.doc, RK-27-2013-62, př. 1, RK-27-2013-62, př. 2

63. Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 1 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
Usnesení 1498/27/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-27-2013-63, př. 1 a RK-27-2013-63, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2013-63, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-63.doc, RK-27-2013-63, př. 1, RK-27-2013-63, př. 2

64. Stanovení platu řediteli Domova Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit plat řediteli Domova Mitrov, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/27/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 1. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-64.doc, RK-27-2013-64, př. 1, RK-27-2013-64, př. 2

65. Stanovení platu ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit plat řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/27/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-65.doc, RK-27-2013-65, př. 1, RK-27-2013-65, př. 2

66. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/27/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2013 dle materiálu RK-27-2013-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-66.doc, RK-27-2013-66, př. 1

67. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace poskytnuté občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Rady seniorů ČR, o. s., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací za rok 2010 a 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/27/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně uložený občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s., IČO: 63829797 ve výši 30 505 Kč.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-67.doc, RK-27-2013-67, př. 1, RK-27-2013-67, př. 2

68. Organizační řády příspěvkových organizací Domov ve Zboží, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov důchodců Ždírec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje k projednání žádosti ředitelů uvedených příspěvkových organizací o vydání nových organizačních řádů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/27/2013/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 1;
 • Organizační řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 2;
 • Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 3;
 • Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-68, př. 4.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 27. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2013-68.doc, RK-27-2013-68, př. 1, RK-27-2013-68, př. 2, RK-27-2013-68, př. 3, RK-27-2013-68, př. 4

70. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 9. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2013 dne 27. 8. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 8. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz