Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-16

RK-27-2013-16.doc  RK-27-2013-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-27-2013-16
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadaná formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek a následným zveřejněním na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 7 nabídek. Při hodnocení a posouzení podaných nabídek nebyla vyřazena žádná z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze
RK-27-2013-16, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), IČO: 26177005 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 12 222 222 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-27-2013-16, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky dle materiálu RK-27-2013-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky , kterou podal dodavatel COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), IČO: 26177005 v souladu s materiálem RK-27-2013-16, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz