Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-27

RK-27-2013-27.doc  RK-27-2013-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-27-2013-27
NázevSměrnice, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
Zpracoval P. Pavlinec, K. Kotrba, K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 1611/30/2012/RK Směrnici, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet (dále jen směrnice ).

Upravený návrh směrnice, který byl rozeslán do připomínkového kolečka členům Rady Kraje Vysočina a vedoucím odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Na základě připomínkového řízení předkládáme v př. 1 nový návrh směrnice, který upravuje limity na volání členům rady kraje a zastupitelstva, zvyšuje možnost využití více doplňkových SIM karet, ruší povinnost využívat doplňkovou SIM kartu po dobu minimálně dvou let a upřesňuje postup v případě vyloučení SIM karty z Rámcové smlouvy.

Důvodem pro navýšení počtu doplňkových SIM je rostoucí poptávka po této službě ze strany zaměstnanců KrÚ. Snížení limitů pro členy rady a zastupitelstva kraje navrhujeme na základě postupného snižování nákladů na mobilní telefonii a hovorových tarifů.
Obecně pak platí, že pro případ kdy náklady na volání u osob stanovených touto směrnicí a příkazem ředitele přesáhnou výši hrazenou dle této směrnice, může rada kraje rozhodnout o prominutí těchto nákladů.

Předkladatelé navrhují Radě Kraje Vysočina schválit Směrnici, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet dle materiálu RK-27-2013-27, př. 1.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Směrnici, upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet dle materiálu
RK-27-2013-27, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz