Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-49

RK-27-2013-49.doc  RK-27-2013-49pr01.pdf  RK-27-2013-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-27-2013-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuČeskoslovenská obec legionářská jednota plk. J. Švece-Horácko, zastoupená předsedou jednoty panem Radimem Chrástem se obrátila na Kraj Vysočina s žádosti o finanční podporu aktivit Československé obce legionářské v Kraji Vysočina. Československá obec legionářská si v současné době klade za cíl především zvýšení povědomí české veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali samostatné Československo. Jednou z aktivit je projekt s názvem Legionáři s lipovou ratolestí , jehož náplní je mj. pátrání po významných československých legionářích první světové války a především důstojné připomenutí počátků boje o nezávislou republiku a vyzvednutí role rodáků z Kraje Vysočina. V rámci projektu je také připravován cyklus přednášek v rodištích významných legionářů z Kraje Vysočina a další zdůraznění a připomenutí role legií především pro mladší generaci. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-27-2013-49, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Československé obci legionářské, Sokolská 486/33, Praha, IČO: 45247455 dar ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s výše uvedenými aktivitami Československé obce legionářské v Kraji Vysočina. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 21. 8. 2013 činí 29 269 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00036.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč Československé obci legionářské, IČO: 45247455, Sokolská 486/33, Praha, dle materiálu RK-27-2013-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz