Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-04

RK-27-2013-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-27-2013-04
NázevNávrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků
Zpracoval D. Kretschmannová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření při přijetí 1. splátky půjčky.

Usnesením č. 0046/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-01-2012-45, př.2 a schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste. ) schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina poskytnutí půjčky Energetické agentuře Vysočiny za účelem předfinancování projektu FUWA - Future of Waste, který získal podporu z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007- 2013.
Dne 16. 7. 2013 byly na Základní běžný účet Kraje Vysočina pod VS 70938334 připsány finanční prostředky od Energetické agentury Vysočiny ve výši 476 434 Kč. Jedná se o vrácení části půjčky, která odpovídá části nákladů projektu proplacených Energetické agentuře Vysočiny řídícím orgánem Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007- 2013.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce vrací Energetická agentura Vysočiny část půjčky na účet Kraje Vysočina.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů o částku 476 434 Kč, se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaEO: Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky. OE navrhuje, aby splátka půjčky, kterou Energetická agentura Vysočiny poukázala na účet kraje po proplacení etapy realizace projektu FUWA - Future of Waste , byla převedena do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 476 434 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz