Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-55

RK-27-2013-55.doc  RK-27-2013-55pr01.pdf  RK-27-2013-55pr02.pdf  RK-27-2013-55pr03.pdf  RK-27-2013-55pr04.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-27-2013-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů a zahrádkářů
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí finančních prostředků Okresním organizacím Českého svazu chovatelů a Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu.
Počátkem roku 2013 se z iniciativy Kraje Vysočina sešli zástupci Okresních organizací Českého svazu chovatelů a Územních sdružení Českého zahrádkářského svazu se zástupci samosprávy Kraje Vysočina. Na tomto jednání byla mimo jiné diskutována i problematika podpory chovatelství a zahrádkářství v Kraji Vysočina. Zástupci chovatelů a zahrádkářů se obrátili na zástupce samosprávy s požadavkem o finanční pomoc na zajištění materiálního vybavení a podporu činnosti jednotlivých okresních a územních sdružení. Na základě těchto jednání jednotlivé okresní organizace a územní sdružení zaslaly na Kraj Vysočina žádosti o podporu: Český svaz chovatelů, Okresní organizace Pelhřimov, Český svaz chovatelů, okresní organizace Třebíč, Český svaz chovatelů, Okresní organizace Žďár nad Sázavou, Český svaz chovatelů, Okresní organizace Jihlava, Český svaz chovatelů, Okresní organizace Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-27-2013-55, př. 1 v celkové výši 200 000 Kč a Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Jihlava, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod, Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Pelhřimov dle materiálu RK-27-2013-55, př. 2 v celkové výši 100 000 Kč.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít darovací smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-27-2013-55, př. 4.
Žádosti jsou zaevidovány v systému e-Dotace.
S žadateli dle materiálu RK-27-2013-55, př. 3. bude uzavřena darovací smlouva.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor informatiky: Položky byly zaevidovány v systému e-Dotace O00730.0001 - O00730.0010.

Ekonomický odbor: Finanční prostředky, které jsou navrhovány ke krytí podpory chovatelů a zahrádkářů, byly v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Zemědělství, § 2321 schváleny na investiční dotace na drobné vodohospodářské a ekologické akce. Není běžnou praxí, aby nečerpané investiční výdaje byly používány na běžné výdaje. Nečerpané finanční prostředky na investiční dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce by mohly být v rámci rozdělování disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 zapojeny do rozpočtu roku 2014, do kapitoly Zemědělství na stejný dotační titul.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 300 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 300 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, příjemcům a ve výši dle materiálu RK-27-2013-55, př. 3 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2013-55, př. 4.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz