Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-14

RK-27-2013-14.doc  RK-27-2013-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-27-2013-14
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD mosty 02/2013
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace mostů. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázku tvoří 4 části.
Část 1) III/1296 Pošná - most ev.č. 1296-3
Část 2) III/4102 Stařeč - most 4102 -1
Část 3) II/410 Jemnice - most ev.č. 410 -015
Část 4) III/3507 Modlíkov - most ev.č.3507-1
Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky třinácti dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení byly z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů vyřazeny nabídky šesti dodavatelů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-27-2013-14, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 1) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou 138 500 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 2) byla vyhodnocena nabídka dodavatele DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 18824943 s nabídkovou cenou 176 750 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 3) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439 s nabídkovou cenou 178 000 Kč bez DPH.
- Jako nejvhodnější nabídka pro část 4) byla vyhodnocena nabídka dodavatele Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851 s nabídkovou cenou 164 250 Kč bez DPH.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-27-2013-14, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby PD mosty 02/2013 dle materiálu
RK-27-2013-14, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby PD mosty 02/2013 :
- pro část 1) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
- pro část 2) DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 18824943,
- pro část 3) Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha, IČO: 40763439,
- pro část 4) Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851
v souladu s materiálem RK-27-2013-14, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz