Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-58

RK-27-2013-58.doc  RK-27-2013-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-27-2013-58
NázevPodstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina navrhl zařazení Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.
V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Podání samotného projektu, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012, bylo uskutečněno 29. 6. 2012. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - VII.
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov I. došlo ke změně v nastavení výběrových řízení. Z výběrových řízení na dodavatele stavebních prací bude vyčleněno zvedací a transportní zařízení v hodnotě 250 000,- Kč bez DPH, čímž dojde ke snížení hodnoty veřejné zakázky č. 004 na dodavatele stavby - lokalita Bystřice nad Pernštejnem a do projektu bude doplněno nové výběrové řízení pod č. 015 na zvedací a transportní systém.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-27-2013-58, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-27-2013-58, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-27-2013-58, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-27-2013-58, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-27-2013-58, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz