Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-56

RK-27-2013-56.doc  RK-27-2013-56pr01.pdf  RK-27-2013-56pr02.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-27-2013-56
NázevProjekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč - financování projektu
Zpracoval M. Ferklová, M. Kratochvílová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuV materiálu se jedná o přípravu projektu do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), oblast podpory 6. 2. Podpora biodiverzity. Název projektu Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč.
V OPŽP lze v rámci oblasti podpory 6.2 - Podpora biodiverzity dosáhnout na podporu těchto projektů až z 90% celkových nákladů, jež jsou zaměřeny na opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaných především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci.
Cílem uvedeného projektu je získání prostředků z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na zajišťování ochrany zvláště chráněných druhů a zároveň bezpečnosti silničního provozu.
Projekt Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč byl dne 24. září 2012 schválen na úrovni Projektové kanceláře. Následně byl radou kraje schválen projektový záměr a 6. listopadu 2012 usnesením 1914/36/2012/RK schváleno předložení žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP (viz podkladový materiál RK-36-2012-47). Odbor životního prostředí zajistil 22. listopadu 2012 předložení žádosti na OPŽP.
Řídící orgán OPŽP akceptoval žádost Kraje Vysočina 21. 3. 2013 a dne 1. 7. 2013 schválil akci řídící orgán na 90% dotaci uznatelných nákladů, viz materiál RK-27-2013-56, př. 1.

V rámci realizace projektu se počítá s instalací trvalé bariéry, která zabrání nejen zvláště chráněným obojživelníkům, ale i ostatním drobným živočichům vstoupit na komunikaci, kde hrozí střet s projíždějícími vozidly. Jedná se o poměrně frekventovanou komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč a to o úsek komunikace u Panského rybníka v k. ú. Kamenice u Jihlavy.
V tomto úseku byly každoročně od roku 2003 doposud instalovány jednostranně podél silnice dočasné bariéry (pásy z PVC a záchytné kyblíky) zabraňující vstup obojživelníků na silnici při jarní migraci. Za 10 let bylo tímto způsobem přeneseno více než 6 000 ks obojživelníků. Převážně se jedná o zvláště chráněné druhy a to nejen v kategorii ohrožené, ale i v kategorii silně ohrožené druhy: blatnice skvrnitá, čolek obecný a rosnička zelená jsou silně ohroženými druhy, ropucha obecná je ohroženým druhem. Rosnička zelená a blatnice skvrnitá jsou dále předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Řešené území však není významné pouze z hlediska druhového zastoupení, o jeho cennosti svědčí i počty vyskytujících se jedinců. Zejména evidované počty blatnice skvrnité při migraci (v letošním roce téměř 400 jedinců) svědčí o významu řešeného území. Blatnice patří mezi nejohroženější druhy naší herpetofauny.
Dosavadní způsob řešení dočasnými zábranami je v mnoha ohledech nedokonalý a i přes velkou snahu dobrovolníků hrozí obojživelníkům v záchytných nádobách vyschnutí, poranění a vznik poměrně velkého stresu, jež mnohdy vede k neúspěšnému rozmnožování, příp. též úmrtí jedinců. Zejména otázka stresových vlivů je v posledních letech velmi diskutovanou problematikou. Je pochopitelné, že přenášení obojživelníků přes komunikace není ideálním řešením a že mnohem účinnější a k obojživelníkům ohleduplnější je v kritických úsecích komunikací budovat trvalá řešení jejich ochrany při jarní migraci. Navržené řešení úseku u Panského rybníka spočívá v instalaci dílců se speciálním profilem, které jsou do sebe vsazeny, takže nevzniká žádná mezera. V místech křížení silnice s polní cestou budou dílce doplněny o žabí přechody (duté betonové dílce). Výhodou tohoto systému je velmi snadná montáž, bezúdržbový systém a dlouhodobá životnost. V řešeném území byly zvažovány celkem tři varianty odlišující se délkou trvalých zábran a způsobem řešení (trasa trvalých bariér v délce 280 nebo 210 m, jednostranné nebo oboustranné umístění bariér u krátké varianty). Jednostranná varianta ošetřuje pouze jarní migraci dospělců k rybníku, neřeší však zpětnou migraci obojživelníků do okolní přírody ani migraci již metamorfovaných jedinců. Kratší varianta umístění trvalých bariér neochrání obojživelníky na okrajích plánované trasy, zejména na jejím jižním okraji. Na základě dlouholetého sledování (od roku 2003 zde probíhá každoroční záchranný transfer s evidováním počtu přenesených jedinců) je za nejvhodnější způsob řešení u Panského rybníka považována dlouhá oboustranná varianta umístění bariér (návrh variant opatření projektu viz materiál RK-27-2013-56, př. 2).
Navrhovaný systém trvalých bariér byl již instalován na mnoha místech ČR, a to s velmi kladným dopadem na místní populace obojživelníků. Nejstarší instalace tohoto způsobu řešení je u Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní (23 let), další instalace je např. Broumov u Tachova, Skalní Mlýn u Blanska, Špindlerův Mlýn, Kraslice, Kdyně, D47 Lipník nad Bečvou - Bělotín, D8 u Chabařovic. V Kraji Vysočina se jedná o pilotní projekt.
Projekt jsme od počátku konzultovali s odborem dopravy a silničního hospodářství a je proto zpracován tak, aby splnil podmínku, že nedojde k zásahu do silničního tělesa ve správě kraje (naopak podpoří údržbu silnice tím, že v rámci projektu dojde k vyčištění stávajících propustků).
Návrh řešení Na základě výše uvedeného popisu navrhujeme, po projednání tohoto materiálu RK a ZK, bezodkladně zahájit zpracování podkladů a dokladů nutných v souladu s registrací pro rozhodnutí o přidělení dotace, součástí těchto dokladů je i výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 863 tisíc Kč bez DPH, 1 044 tisíc Kč vč. DPH, tato není kryta položkou schváleného rozpočtu, proto navrhujeme schválit převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu na finanční krytí zpracování podkladů a zadání veřejné zakázky.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Finanční prostředky převedené na zvláštní účet budou použity na předfinancování projektu, následná dotace z OPŽP by měla pokrýt 90 % uznatelných výdajů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s projektem trvalé ochrany obojživelníků za předpokladu, že nedojde k zásahu do silničního tělesa (těleso silnice je ohraničeno mimo území zastavěné nebo zastavitelné dle §11 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi) č. II/351, a to ze dvou následujících důvodů: Problematická běžná údržba silničního tělesa pozemní komunikace. Předmětná pozemní komunikace byla rekonstruována v roce 2009 za podpory finančních prostředků z EU (udržitelnost projektu končí 23. 12. 2014).

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč dle materiálu RK-27-2013-56, př. 1 a materiálu RK-27-2013-56, př. 2 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu s názvem Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč ve výši max. 1,1 mil. Kč, s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz