Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-15

RK-27-2013-15.doc  RK-27-2013-15pr01.xls  RK-27-2013-15pr02.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-27-2013-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu RK-27-2013-15, př. 1.
Finanční prostředky jsou z větší části řešeny použitím finančních prostředků z přílohy D2, Investice v dopravě, kdy na základě nabídkových cen došlo k úsporám oproti předpokládaným nákladům a částečně ze základní dopravní obslužnosti změnou rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2013. Snížení rozpočtu akcí přílohy D2 rozpočtu je uvedeno v příloze materiálu RK-27-2013-15, př. 2.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2013 a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh spočívá ve:
* schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě dle materiálu
RK-27-2013-15, př. 2 o stejnou částku 25 000 000 Kč;
* zrušení usnesení č. 0552/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012;
* stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 288 529 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
* schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 000 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 500 000 Kč;
* schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 30 500 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-27-2013-15, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky: Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O00729.
Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě dle materiálu RK-27-2013-15, př. 2 o stejnou částku 25 000 000 Kč;
* zrušit usnesení č. 0552/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012;
* stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 288 529 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 1 000 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 500 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 30 500 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-27-2013-15, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz